Mer information om indikatorn

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2019. Procent.

Avser andel av samtliga som lämnat program med aktivitetsstöd till arbete eller reguljär utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2011-2019. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som gått till arbete eller utbildning efter deltagande i program med aktivitetsstöd minskade från 59 procent 2011 till 45 procent 2019.

Under perioden 2015 till 2019 var det en något större andel killar än tjejer som gick till arbete eller studier. År 2019 var andelen 48 procent bland killar och 41 procent bland tjejer.

För både tjejer och killar minskade andelen mellan 2011 och 2019.

Under perioden 2011 till 2019 var andelen som gått till arbete eller studier större bland inrikes än bland utrikes födda. År 2019 var andelen 52 procent bland inrikes och 38 procent bland utrikes födda.

För utrikes födda var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som gått till arbete eller studier. År 2019 var andelen 43 bland killar respektive 29 procent bland tjejer. För inrikes födda har skillnaderna mellan könen varit mycket små under perioden. År 2019 var andelen 52 procent för både killar och tjejer.

Under perioden 2011 till 2019 var andelen som gått till arbete eller studier större i åldersgruppen 16–19 år än i åldersgruppen 20–24 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna minskade till 2017, men har sedan åter ökat. År 2019 var andelen 50 procent i åldersgruppen 16–19 år och 45 procent i åldersgruppen 20–24 år.

I åldersgruppen 16–19 år var skillnaden mellan tjejer och killar mycket liten år 2019. I åldersgruppen 20–24 år uppgick andelen bland tjejer till 40 procent respektive 47 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2019 var andelen som gått till arbete eller utbildning större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. Skillnaden minskade under perioden. År 2019 var andelen för åldersgruppen 16–24 år 45 procent och för åldersgruppen 25–29 år var den 39 procent.

År 2019 var andelen i åldersgruppen 16–24 år som gått till arbete eller studier 7 procentenheter större bland killar än bland tjejer.

I åldersgruppen 25–29 år var andelen män större än andelen kvinnor under hela perioden. År 2019 var det 47 procent respektive 30 procent. Skillnaderna mellan könen har ökat över tid i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator