Mer information om indikatorn

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2009-2018. Procent.

Avser andel av samtliga som lämnat program med aktivitetsstöd till arbete eller reguljär utbildning.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som gått till arbete eller utbildning efter program med aktivitetsstöd 16–24 år, 2009-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-24 år som gått till arbete eller utbildning efter deltagande i program med aktivitetsstöd minskade från 61 procent 2009 till 44 procent 2018.

Under perioden 2015 till 2018 var det en något större andel killar än tjejer som gick till arbete eller studier. År 2018 var andelen 46 procent bland killar och 41 procent bland tjejer.

För både tjejer och killar minskade andelen under perioden 2009 till 2018.

Under perioden 2009 till 2018 var andelen som gått till arbete eller studier större bland inrikes än bland utrikes födda. År 2018 var andelen 52 procent bland inrikes och 34 procent bland utrikes födda.

För utrikes födda var det under hela perioden en större andel killar än tjejer som gått till arbete eller studier. År 2018 var andelen som gick till arbete eller studier 38 procent bland killar och 28 procent bland tjejer. För inrikes födda har skillnaden mellan könen varit mindre. År 2018 var andelen som gick till arbete eller studier 53 procent bland killar och 51 procent bland tjejer.

Under perioden 2009 till 2018 var andelen som gått till arbete eller studier större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20-24 år. Skillnaden mellan grupperna har minskat över tid.

I åldersgruppen 16-19 år fanns ingen skillnad mellan tjejer och killar 2018. I åldersgruppen 20-24 år uppgick andelen tjejer till 41 procent, jämfört med 46 procent bland killar.

Under perioden 2009 till 2018 var andelen som gått till arbete eller utbildning större i åldersgruppen 16-24 år än i åldersgruppen 25-29. Skillnaden mellan åldersgrupperna minskade under perioden. År 2018 var andelen för åldersgruppen 16-24 år 44 procent och för åldersgruppen 25-29 år var den 37 procent.

År 2018 var andelen i åldersgruppen 16-24 år som gått till arbete eller studier 5 procentenheter större bland killar än bland tjejer.

I åldersgruppen 25-29 år var skillnaden mellan könen större. År 2018 var andelen som gått till arbete eller studier 42 procent bland män respektive 30 procent bland kvinnor.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator