Mer information om indikatorn

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011-2017. Procent.

Andel av registerbaserad arbetskraft.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2011-2017. Procent.

Analys

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldern 16-24 år minskade från 7 procent 2011 till 4 procent 2017.

Under perioden 2011-2017 var det en större andel killar än tjejer som varit arbetslösa i mer än tre månader.

Andelen arbetslösa minskade både bland killar och bland tjejer under hela perioden.

Under perioden 2011-2017 var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större bland utrikes än bland inrikes födda. År 2017 var andelen 10 procent bland utrikes och 3 procent bland inrikes födda.

År 2017 var andelen något större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda.

Under hela perioden var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större i den yngre åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20–24 år, men skillnaden minskade över tiden. År 2017 var andelen 5 procent i åldersgruppen 16–19 år och 3 procent i åldersgruppen 20–24 år.

Under hela perioden var andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–19 år större bland killar än bland tjejer. År 2017 var andelen 7 procent bland killar och 3 procent bland tjejer.

I åldersgruppen 20-24 år var skillnaden mellan tjejer och killar en procent.

Under hela perioden var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldersgruppen 16-24 år något större än åldersgruppen 25-29 år, men skillnaden minskade över tid. År 2017 var andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-24 år 4 procent och i åldersgruppen 25-29 år 2 procent.

År 2017 var andelen arbetslösa inom båda åldersgrupperna något mindre bland tjejer än bland killar.

Fotnot:

Andel av registerbaserad arbetskraft. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator