Mer information om indikatorn

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2009-2018. Procent.

Andel av registerbaserad arbetskraft.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar, 16–24 år, 2009-2018. Procent.

Analys

Andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar i åldern 16-24 år minskade från 7 procent 2009 till 3 procent 2018.

Under hela perioden 2009 till 2018 var andelen som varit arbetslösa mer än tre månader större bland killar än bland tjejer.

Andelen arbetslösa minskade både bland killar och bland tjejer under hela perioden.

Under perioden 2009 till 2018 var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större bland utrikes födda än bland inrikes födda. År 2018 var andelen 8 procent bland utrikes födda och knappt 3 procent bland inrikes födda.

År 2018 var andelen större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda.

Under hela perioden 2009 till 2018 var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar större i den yngre åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20–24 år, men skillnaden minskade över tid. År 2018 var andelen 4 procent i åldersgruppen 16–19 år och 3 procent i åldersgruppen 20–24 år.

Under hela perioden var andelen arbetslösa i åldersgruppen 16–19 år större bland killar än bland tjejer. År 2018 var andelen 6 procent bland killar och 3 procent bland tjejer.
Även i åldersgruppen 20-24 år var andelen större bland killar, men skillnaden var mindre. År 2018 var andelen 2 procent bland tjejer och 4 procent bland killar.

Under hela perioden var andelen inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än 90 dagar något större i åldersgruppen 16-24 år än åldersgruppen 25-29 år. Skillnaden minskade över tid. År 2018 var andelen arbetslösa i åldersgruppen 16-24 år 3 procent och i åldersgruppen 25-29 år 2 procent.

År 2018 var andelen arbetslösa inom båda åldersgrupperna något större bland killar än bland tjejer. I gruppen 25-29 är är skillnaden mellan könen mycket liten.

Fotnot:

Andel av registerbaserad arbetskraft. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator