Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20-24 år, 2008-2017. Procent.

Andelen personer som svarat att de äger sin bostad på frågan “Äger eller hyr du/ni huset/bostaden eller är det en bostadsrätt”?

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20-24 år, 2008-2017. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 20-24 år som flyttat hemifrån och bor i äganderätt år 2016/17 var 6 procent. Skillnaden över tid är inte statistiskt säkerställd.

Bland tjejer i åldern 20-24 år som flyttat hemifrån bodde 6 procent i en äganderätt 2016/17. Bland killar var andelen 7 procent. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Varken bland killar eller tjejer är förändringar över tid statistiskt säkerställda.

Andelen unga som flyttat hemifrån och som bodde i äganderätt år 2016/17 var större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 20-24 år, 14 respektive 6 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna är statistiskt säkerställd.

Bland unga 25-29 år och 20-24 år som flyttat hemifrån var det år 2016/17 inte någon statitiskt signifikant skillnad mellan könen.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2017 är en sammanslagning av 2016 och 2017 års undersökningar och redovisas som 2016/17. ULF/SILC är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator