Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i hyresrätt, 20-24 år, 2008-2017. Procent.

Andelen personer som svarat att de hyr sin bostad på frågan “Äger eller hyr du/ni huset/bostaden eller är det en bostadsrätt”?

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Juni 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i hyresrätt, 20-24 år, 2008-2017. Procent.

Analys

År 2016/17 bodde 78 procent av unga i åldern 20-24 år som flyttat hemifrån i hyresrätt. Andelen har legat på i stort sett samma nivå sedan 2008/09. Skillnaden över tid är inte statistiskt säkerställd.

År 2016/17 var andelen i som bodde i hyresrätt 73 procent bland tjejer och 82 procent bland killar. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Varken bland killar eller tjejer är förändringar över tid statistiskt säkerställda.

År 2016/17 bodde en större andel bland unga i åldern 20-24 år som flyttat hemifrån i hyresrätt jämfört med åldersgruppen 25-29 år, 78 respektive 60 procent. Skillnaden mellan åldersgrupperna är statistiskt säkerställd.

År 2016/17 var andelen i åldersgruppen 25-29 år som bodde i hyresrätt 65 procent bland män och 55 procent bland kvinnor. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

År 2016/17 var andelen i åldersgruppen 20-24 år som bodde i hyresrätt 73 bland tjejer och 82 procent bland killar. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2017 är en sammanslagning av 2016 och 2017 års undersökningar och redovisas som 2016/17. ULF/SILC är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator