Mer information om indikatorn

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2016. Procent.

Andel företagare av sysselsatta.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2016. Procent.

Analys

Mellan 2012 och 2016 har endast marginella förändringar skett av andelen företagare i åldern 18-24 år. Andelen av de sysselsatta som var företagare uppgick till 2,0 procent 2016 jämfört med 2,4 procent år 2012.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var högre bland killar än bland tjejer 2016. Andelen bland killar var 2,8 procent och bland tjejer 1,3 procent. Sedan 2012 har endast små förändringar i andelen företagare skett.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var 2,1 procent i gruppen inrikes födda 2016. Motsvarande siffra bland utrikes födda var 2,0 procent. Detta är dock ingen statistiskt säkerställd skillnad. Bland inrikes födda killar var andelen företagare högre än bland inrikes födda tjejer, 2,8 respektive 1,3 procent. Bland utrikes födda var skillnaden mellan könen inte statistiskt säkerställd.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var 2,2 procent bland unga med svensk bakgrund och 1,5 procent bland unga med utländsk bakgrund 2016. Detta är dock ingen statistiskt säkerställd skillnad. Bland killar med svensk bakgrund var det en högre andel företagare än bland tjejer med svensk bakgrund, 3,0 respektive 1,4 procent. Bland personer med utländsk bakgrund var skillnaden mellan könen 2016 inte statistiskt säkerställd.

Andelen företagare bland sysselsatta 2016 var högre i åldersgruppen 25-29 år än i gruppen 18-24 år, 4,0 respektive 2,0 procent. Uppdelat efter kön framgår att andelen var högre bland män i åldern 25-29 år än bland män i åldern 18-24 år, 5,5 respektive 2,8 procent. Däremot var det ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen företagare bland kvinnor i de olika ålderskategorierna.

Fotnot:

Osäkerheten i skattningarna är hög för andelen företagare i åldern 18-24 år när gruppen delas in i inrikes respektive utrikes födda, samt efter svensk eller utländsk bakgrund.

Nästa indikator