Mer information om indikatorn

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2018. Procent.

Andel företagare av sysselsatta, det vill säga personer som svarat ”Egen företagare/fri yrkesutövare” på frågan ”Är du anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare?”.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Mar-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2018. Procent.

Analys

År 2018 drev 2 procent av unga i åldern 18-24 år ett eget företag. Andelen företagare bland unga har varierat väldigt lite under perioden 2012 till 2018.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var större bland killar än bland tjejer under 2018. Andelen bland killar var 3 procent och bland tjejer 1 procent. Sedan 2012 har endast små förändringar skett i andelen företagare för båda könen.

Andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år var 2 procent bland inrikes födda 2018. Motsvarande siffra bland utrikes födda var 1 procent. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd. Andelen företagare var större bland inrikes födda killar än bland inrikes födda tjejer, 3 jämfört med 1 procent. Bland unga utrikes födda var antalet svarande bland tjejer för få för att mäta andelen företagare år 2018.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen företagare i åldern 18-24 år bland unga med svensk och utländsk bakgrund. Andelen var cirka 2 procent i båda grupperna. Bland unga med svensk bakgrund var andelen företagare större bland killar än bland tjejer under 2018. Bland unga med utländsk bakgrund var antalet svarande bland tjejer för få för att mäta andelen företagare år 2018.

Det är vanligare att driva eget företag i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2018 var andelen företagare bland sysselsatta 4 procent i den äldre åldersgruppen och 2 procent i den yngre åldersgruppen.

I båda åldersgruppena var andelen företagare under 2018 större bland män än bland kvinnor. I den yngre åldersgruppen, 18-24 år, var andelen 3 procent bland killarna och 1 procent bland tejerna. I den äldre åldersgruppen, 25-29 år, var motsvarande andelar drygt 5 respektve knappt 3 procent.

Fotnot:

Osäkerheten i skattningarna är hög för andelen företagare i åldern 18-24 år när gruppen delas in i inrikes respektive utrikes födda, samt efter svensk eller utländsk bakgrund. Under 2018 har statistiken för tjejer i åldern 18-24 år som är födda utomlands respektive har utländsk bagrund prickats på grund av för få svarande.

Nästa indikator