Mer information om indikatorn

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2017. Procent.

Andel företagare av sysselsatta, det vill säga personer som svarat ”Egen företagare/fri yrkesutövare” på frågan ”Är du anställd, egen företagare eller oavlönad medhjälpare?”.

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Mar-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel företagare av de sysselsatta bland unga, 18–24 år, 2012-2017. Procent.

Analys

Ungefär 2 procent av unga i åldern 18-24 år drev ett eget företag under 2017. Andelen har varierat väldigt lite under perioden 2012-2017.

År 2017 fanns inga skillnader mellan tjejer och killar i åldern 18-24 år med avseende på andelen som driver företag. Andelen var 3 procent bland killar och knappt 2 procent bland tjejer.

2012-2016 var andelen som driver företag större bland killar än bland tjejer. Sedan 2012 har endast små förändringar skett i andelen företagare för båda könen.

År 2017 var andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år 2 procent i båda grupperna inrikes och utrikes födda. Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna.

År 2017 var andelen företagare bland sysselsatta i åldern 18-24 år 2 procent både bland unga med svensk och utländsk bakgrund. Det fanns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan tjejer och killar inom någon av grupperna.

Det är vanligare att driva eget företag i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 18-24 år. År 2017 var andelen företagare bland sysselsatta 4 procent i den äldre åldersgruppen, respektive 2 procent i den yngre åldersgruppen.

I åldersgruppen 25-29 år var andelen företagare under 2017 större bland män än bland kvinnor, drygt 5 respektive 2 procent. I den yngre åldersgruppen 18-24 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar.

Fotnot:

Osäkerheten i skattningarna är hög för andelen företagare i åldern 18-24 år när gruppen delas in i inrikes respektive utrikes födda, samt efter svensk eller utländsk bakgrund.

Nästa indikator