Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2009-2018. Procent

Andel av registerbaserad arbetskraft.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2009-2018. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16–24 år minskade från 16 procent 2009 till 9 procent 2018.

Under hela perioden 2009 till 2018 var det en större andel killar än tjejer som var inskrivna arbetslösa.

År 2018 var andelen 10 procent bland killar och 7 procent bland tjejer.

År 2018 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 28 respektive 6 procent. Skillnaden mellan de två grupperna minskade mellan 2017 till 2018 eftersom andelen bland utrikes födda har minskat kraftigare än andelen bland inrikes födda.

År 2018 var andelen inskriva arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda.

År 2009 till 2014 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16-19 år än i åldersgruppen 20–24 år. Skillnaden minskade över tid och sedan 2016 har andelen varit något större i åldersgruppen 20-24 än i åldersgruppen 16-19 år. 2018 var andelen 9 respektive 7 procent.

År 2018 var andelen inskrivna arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda åldersgrupperna.

År 2009 till 2017 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16-24 år än i åldersgruppen 25-29 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna har dock minskat sedan 2009 och år 2018 var det i princip ingen skillnad i arbetslöshet mellan grupperna.

År 2018 var andelen större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16-24 år, 10 respektive 7 procent. I åldersgruppen 25-29 år var skillnaden mellan tjejer och killar samma år mindre än 1 procent.

Fotnot:

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator