Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2019. Procent

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2019. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16–24 år minskade från 18 procent 2011 till 8 procent 2019.

Under hela perioden 2011 till 2019 var det en större andel killar än tjejer som var inskrivna arbetslösa.

År 2019 var andelen 10 procent bland killar och 7 procent bland tjejer.

År 2019 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd betydligt större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 24 respektive 6 procent. För utrikes födda minskade andelen jämfört med 2018, medan den inte förändrats för inrikes födda. Det gör att skillnaden mellan de två grupperna fortsatt minskade mellan 2017 och 2019.

År 2019 var andelen inskriva arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda.

År 2011 till 2014 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16–19 år större än i åldersgruppen 20–24 år. Sedan 2016 har andelen varit lägre i åldersgruppen 16–19 år jämfört med 20–24 år. 2019 var andelen 7 procent i den yngre åldersgruppen och 9 procent i den äldre.

År 2019 var andelen större bland killar än bland tjejer inom båda åldersgrupperna.

År 2011 till 2017 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna har dock minskat sedan 2011. År 2019 var skillnaden liten.

År 2019 var andelen större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16–24 år, 10 respektive 7 procent. I åldersgruppen 25–29 år var skillnaden mellan tjejer och killar samma år mindre än 1 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator