Mer information om indikatorn

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2017. Procent

Andel av registerbaserad arbetskraft.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Unga som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, 16–24 år, 2011-2017. Procent

Analys

Andelen som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldern 16-24 år minskade från 18 procent 2011 till 10 procent 2017.

Under hela perioden 2011 till 2017 var det en större andel killar än tjejer som var inskrivna arbetslösa.

År 2017 var andelen 12 procent bland killar och 8 procent bland tjejer.

År 2017 var det en betydligt större öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd bland utrikes än bland inrikes födda, 34 respektive 7 procent. Skillnaden mellan grupperna ökade från 2011. Andelen bland inrikes födda minskade medan andelen för utrikes födda ökade något.

År 2017 var andelen inskriva arbetslösa större bland killar än bland tjejer inom båda grupperna inrikes och utrikes födda.

År 2011-2014 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i åldersgruppen 16-19 år större än i åldersgruppen 20–24 år, men skillnaden minskade över tid. År 2017 var det i princip ingen skillnad mellan åldersgruppen 16-19 år och 20-24 år. Andelarna var 9 respektive 10 procent.

År 2017 var andelen större bland killar än bland tjejer inom båda åldersgrupperna.

År 2011-2016 var andelen öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd större i åldersgruppen 16-24 år än i åldersgruppen 25-29 år. Skillnaden mellan åldersgrupperna minskade sedan 2011. År 2017 var det i princip ingen skillnad.

År 2017 var andelen större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 16-24 år, 12 respektive 8 procent. I åldersgruppen 25-29 år var skillnaden mellan tjejer och killar samma år mindre än 2 procent.

Fotnot:

Avser hos Arbetsförmedlingen inskrivna arbetslösa, som andel av den registerbaserade arbetskraften. Med registerbaserad arbetskraft menas antalet förvärvsarbetande i nattbefolkningen (SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik) adderat med antalet öppet arbetslösa på Arbetsförmedlingen samt antalet personer i program med aktivitetsstöd.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator