Mer information om indikatorn

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011-2019. Antal dagar.

Mediantiden i arbetslöshet är det antal dagar som delar materialet i två lika stora delar.

Källa: Arbetsförmedlingens registerdatabas

Uppgiftslämnare: Arbetsförmedlingen

Nästa rapport: Januari 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Mediantid i arbetslöshet bland inskrivna arbetslösa, 16–24 år. 2011-2019. Antal dagar.

Analys

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år minskade från 134 dagar 2011 till 130 dagar 2019.

År 2019 var mediantiden för tjejer 14 dagar fler än för killar. Under hela perioden har skillnaden mellan könen varit relativt små, men sedan 2017 har de ökat något.

Mediantiden i arbetslöshet för inskrivna arbetslösa mellan 16–24 år har sedan 2017 minskat något för både tjejer och killar.

År 2019 var mediantiden i arbetslöshet bland unga 16–24 år högre för utrikes födda jämfört med inrikes födda, 178 respektive 105 dagar.

Under perioden, och särskilt mellan 2016 och 2018, har skillnaden mellan utrikes och inrikes födda ökat. Mellan 2018 och 2019 börjar dock skillnaden minska.

Under perioden 2011 till 2019 var mediantiden i arbetslöshet högre för gruppen 25–29 år jämfört med gruppen 13–25 år. År 2019 var skillnaden 82 dagar.

År 2018 hade tjejer i åldersgruppen 25–29 år en 19 dagar längre mediantid i arbetslöshet jämfört med killar.

Mediantiden i arbetslöshet för åldersgruppen 25–29 år har sedan 2011 ökat med 33 procent, jämfört med en ökning med 10 procent för åldersgruppen 16–24 år. Antalet dagar har ökat för båda könen under denna period.

Nästa indikator