Mer information om indikatorn

Andel unga som dygnsvårdats enligt lagen om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL), 13–17 år, 2011-2016. Antal per 1 000 individer.

Andel ungas som varit placerad i vård utom hemmet (heldygnsvård) någon gång under året.

Källa: Socialstyrelsen, Registret över socialtjänstens insatser för barn och unga

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Eventuellt 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som dygnsvårdats enligt lagen om vård av unga (LVU) eller socialtjänstlagen (SoL), 13–17 år, 2011-2016. Antal per 1 000 individer.

Analys

Antalet unga 13-17 år som är placerade i vård utanför hemmet minskade mellan 2011 och 2016, från 23 till 20,9 per 1 000 individer.

Antalet som dygnsvårdats var något större bland killar än bland tjejer, 23,4 respektive 18,2 per 1 000 individer år 2016. Under hela perioden 2011 till 2016 var antalet större bland killar än bland tjejer.

Antalet unga 13-17 år som var placerade i vård utom hemmet var betydligt större bland utrikes än bland inrikes födda år 2011-2014.

Inom gruppen inrikes födda var det inte så stor skillnad mellan killar och tjejer. Det var ett betydligt större antal utrikes födda killar än tjejer som var placerade i vård. Från och med 2015 saknas uppgifter över inrikes och utrikes födda i registret.

Fotnot:

Det har skett ett tidsseriebrott från år 2014. Från och med detta år innehåller registret över socialtjänstens insatser för barn och unga bara personer som har giltigt svenskt personnummer. Åren 2011-2013 ingår alla, oavsett om de har ett personnummer eller inte. Det är framför allt ensamkommande barn och unga utan uppehållstillstånd som inte har giltiga personnummer.

Från och med 2015 saknas uppgift om födelseland i registret.

Nästa indikator