Mer information om indikatorn

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011–2017. Procent.

Statistiken omfattar ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453).

Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011–2017. Procent.

Analys

Andelen unga 18–24 år som fått ekonomiskt bistånd minskade något under åren 2011 till 2017. År 2017 var andelen 7 procent.

Andelen var något större bland killar än bland tjejer. 2017 var den 8 respektive 6 procent. Skillnaden har ökat mellan 2012 och 2017.

Mellan 2011 och 2017 var det en betydligt större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som fått ekonomiskt bistånd i åldersgruppen 18–24 år. 2017 var andelen 23 respektive 3 procent.

Bland inrikes födda var det knappt någon skillnad mellan killar och tjejer. Bland utrikesfödda var andelen större bland killar än bland tjejer. 25 repsektive 20 procent 2017.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd var större i åldersgruppen 18–19 år än i åldersgruppen 20–24 år. 2017 var det 10 respektive 6 procent.

I båda åldersgrupperna var andelen större bland killar än bland tjejer.

Andelen som fått ekonomiskt bistånd var större i åldersgruppen 18–24 år än i åldersgruppen 25–29 år. 2017 var det 7 respektive 5 procent.

Inom båda åldersgrupperna var andelen större bland killar än bland tjejer, men i åldersgruppen 25–29 år var skillnaden liten.

Det är vanligare att få ekonomiskt bistånd i yngre åldrar. Andelen var 7 procent för åldersgruppen 18–24 år och knappt 4 procent bland äldre i åldersgruppen 30–64 år.

Andelen var något större bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 18–24 år. I åldersgruppen 30–64 var det knappt någon skillnad mellan kvinnor och män.

Fotnot:

2011–2013 är justerade för bortfall för de kommuner som har totalt bortfall på riksnivå. 2014 har inte justerats för bortfall för tre av de sex kommuner som hade totalt bortfall. Antalssiffrorna är därför underskattade med cirka 1 procent.

Från och med 2012 ingår inte utbetalningar enligt den tidigare lagen (1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar. Den etableringsersättning som kommit istället ingår inte heller i statistiken.

Sifforna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator