Mer information om indikatorn

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011-2016. Procent.

Statistiken omfattar ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt enligt 4 kap. 1 § samt i förekommande fall 4 kap. 2 § i socialtjänstlagen (2001:453).

Källa: Socialstyrelsen, registret över ekonomiskt bistånd

Uppgiftslämnare: Socialstyrelsen

Nästa rapport: Oct-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som fått ekonomiskt bistånd, 18–24 år, 2011-2016. Procent.

Analys

Andelen unga (18-24 år) som får ekonomiskt bistånd minskade något under åren 2011-2015, från 8,1 procent år 2011 till 7,1 procent år 2016.

Tidigare (före 2011) har andelen tjejer som får ekonomiskt bistånd varit lite högre än vad den varit bland killar. Under senare år har skillnaden utjämnats. År 2016 var andelen 6,4 procent för tjejer och 7,7 procent för killar i åldern 18-24 år.

Under perioden 2011-2016 var utrikes födda kraftigt överrepresenterade bland dem som fick ekonomiskt bistånd i åldersgruppen 18-24 år. År 2016 hade 23,3 procent av de utrikes födda ekonomiskt bistånd, jämfört med 3,6 procent av de inrikes födda. Både bland utrikes och inrikes födda var det vanligare att få ekonomiskt bistånd bland killar än bland tjejer. Bland utrikes födda fick 24,9 procent bland killar och 21,4 procent bland tjejer ekonomiskt bistånd. Bland inrikes födda var andelarna 3,8 procent bland killar och 3,5 procent bland tjejer.

Ekonomiskt bistånd var vanligare i de yngsta ungdomsgrupperna. År 2016 hade 9,0 procent av 18-19-åringarna ekonomiskt bistånd, jämfört med 6,4 procent av 20-24-åringarna. I båda åldersgrupperna är ekonomiskt bistånd något vanligare bland killar än bland tjejer.

Andelen som fick ekonomiskt bistånd år 2016 var lägre för gruppen 25-29 år (4,9 procent), jämfört med gruppen 18-24 år (7,1 procent). Inom gruppen 25-29 år var andelen som fick ekonomiskt bistånd något högre bland män (5,2 procent) än bland kvinnor (4,5 procent).

Ekonomiskt bistånd var vanligare bland yngre i åldern 18-24 år (7,1 procent) än bland äldre 30-64 år (3,7 procent).

Fotnot:

Åren 2011-2013 är justerade för bortfall, för de kommuner som har totalt bortfall, på riksnivå. År 2014 har inte justerats för bortfall, för tre av de sex kommuner som hade totalt bortfall, varför antalssiffrorna är underskattade med cirka 1 procent. Från och med 2012 ingår inte utbetalningar enligt den tidigare lagen (1992:1068) om introduktionsersättning till flyktingar och vissa andra utlänningar. Den etableringsersättning som kommit istället ingår inte heller i statistiken.

Nästa indikator