Mer information om indikatorn

Andel unga, med och utan barn, boende i egna hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för samtliga, 20-24 år, 2015. Procent.

Med låg ekonomisk standard avses en person som bor i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.

Källa: SCB, Registret över inkomster och skatter

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: February 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga, med och utan barn, boende i egna hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för samtliga, 20-24 år, 2015. Procent.

Analys

Andelen unga 20-24 år med låg ekonomisk standard har minskat sedan 2011. År 2011 var andelen 30,0 procent, medan den 2015 var 26,6 procent.

Andelen med låg ekonomisk standard i åldern 20-24 år var år 2011 något högre för kvinnor än för män. År 2015 var andelen med låg ekonomisk standard bland unga 20-24 år högre för män (27,7 procent) än för kvinnor (25,7 procent).

Andelen personer 20-24 år med låg ekonomisk standard var år 2015 betydligt högre för utrikes födda personer (44,3 procent), än för inrikes födda personer (23,6 procent). Bland de som är utrikes födda är andelen med låg ekonomisk standard något högre för unga kvinnor än för unga män. Bland de som är födda i Sverige är förhållandet det omvända, dvs. andelen med låg inkomst är något högre bland män än för kvinnor.

Andelen personer 20-24 år med låg ekonomisk standard var år 2015 betydligt högre för dem med utländsk bakgrund (41,7 procent), än för dem med svensk bakgrund (22,9 procent). Bland personer med utländsk bakgrund är andelen med låg ekonomisk standard något högre för unga kvinnor än för unga män. För personer med svensk bakgrund är andelen med låg ekonomisk standard högre för män än för kvinnor.

Andelen personer med låg ekonomisk standard var år 2015 betydligt högre för personer 20-24 år (26,6 procent) än för personer 25-29 år (17,5 procent). Andelen med låg ekonomisk standard var något högre för unga män i den yngre åldersgruppen medan den i åldersgruppen 25-29 år var något högre för kvinnor.

Andelen personer med låg ekonomisk standard var år 2015 mer än dubbelt så hög bland personer 20-24 år (26,6 procent) än för personer 30-64 år (11,7 procent). Andelen med låg ekonomisk standard var något högre bland män än bland kvinnor i åldersgruppen 20-24 år. I åldersgruppen 30-64 år var skillnaden mellan könen liten.

Fotnot:

Från och med 2011 bildas hushåll utifrån uppgifter baserade på folkbokföring på lägenhet.

Nästa indikator