Mer information om indikatorn

Andel unga, med och utan barn, boende i egna hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för samtliga, 20-24 år. 2011-2019. Procent.

Med låg ekonomisk standard avses en person som bor i ett hushåll som har en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är lägre än 60 procent av medianvärdet för samtliga.

Källa: SCB, Registret över inkomster och skatter

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: Feb-21

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga, med och utan barn, boende i egna hushåll med en disponibel inkomst per konsumtionsenhet som är mindre än 60 procent av medianinkomsten för samtliga, 20-24 år. 2011-2019. Procent.

Analys

Andelen unga 20-24 år med låg ekonomisk standard minskade sedan 2011. År 2011 var andelen 30 procent, medan den år 2018 var 25 procent.

Andelen unga med låg ekonomisk standard var år 2018 något större bland killar än bland tjejer, 26 respektive 25 procent.

Sedan 2011 minskade andelen med låg ekonomisk standard något mer bland tjejer än bland killar.

År 2018 var andelen med låg ekonomisk standard betydligt större bland unga födda utrikes än bland unga födda inrikes i åldersgruppen 20-24 år, 40 respektive 21 procent. Andelen minskade inom båda grupperna sedan år 2011.

Bland unga födda utrikes var andelen med låg ekonomisk standard något större bland tjejer än bland killar, 43 respektive 38 procent år 2018.

Bland unga födda inrikes är förhållandet det omvända. Andelen med låg inkomst var något större bland killar än bland tjejer, 22 procent respektive 21 procent.

År 2018 var andelen med låg ekonomisk standard i åldersgruppen 20-24 år betydligt större bland unga med utländsk bakgrund än bland unga med svensk bakgrund, 38 respektive 21 procent. Andelen minskade inom båda grupperna sedan 2011.

Bland unga med utländsk bakgrund var andelen med låg ekonomisk standard något större bland tjejer än bland killar under 2018, 39 respektive 37 procent.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen med låg ekonomisk standard under samma period något större bland killar än bland tjejer, 21 respektive 20 procent.

Andelen personer med låg ekonomisk standard var år 2018 större bland personer i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 25 respektive 16 procent.

I den yngre åldersgruppen var andelen med låg ekonomisk standard högre bland killar än bland tjejer. I åldersgruppen 25-29 år var andelen istället något högre bland kvinnor jämfört med män.

Andelen personer med låg ekonomisk standard var år 2018 mer än dubbelt så stor bland unga 20-24 år än för personer i åldern 30-64 år, 25 respektive 12 procent.

Andelen med låg ekonomisk standard var något högre bland killar än bland tjejer i åldersgruppen 20-24 år. I åldersgruppen 30-64 år var skillnaden mellan könen liten.

Fotnot:

Från och med 2011 bildas hushåll utifrån uppgifter baserade på folkbokföring på lägenhet.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator