Mer information om indikatorn

Andel 16-24-åringar som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2011-2017.

Andelen som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i det egna bostadsområdet (alternativt avstår från att gå ut på grund av otrygghet).

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel 16-24-åringar som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2011-2017.

Analys

Andelen unga 16–24 år som känner sig otrygga ökade sedan 2011 och var 21 procent 2017.

År 2017 var det en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen, 36 respektive 8 procent. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2011.

Det fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år avseende andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen.

Andelen som kände sig otrygga var betydligt större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna.

Det fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–24 och 25–34 år avseende andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen.

Andelen som kände sig otrygga var betydligt större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på intervjuer med cirka 12 000 personer i åldrarna 16–79 år. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Siffrorna är avrundade till heltal.

Nästa indikator