Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2017-2019.

Andelen unga i åldern 16-24 år som uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga när de går ut ensamma sent på kvällen i det egna bostadsområdet samt de som avstår från att gå ut på grund av otrygghet.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som känner sig otrygga ute en sen kväll i det egna bostadsområdet, 2017-2019.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som känner sig otrygga i bostadsområdet var 32 procent år 2019. Andelen har legat relativt stabilt sedan 2017.

År 2019 var det en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen, 44 respektive 18 procent. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2017.

Det fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 år och 20–24 år avseende andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen.

År 2019 var det en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen i båda åldersgrupperna. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2017.

År 2019 fanns ingen statistisk säkerhetsställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 år, 20–24 år och 25–29 år avseende andelen som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen.

Andelen som kände sig otrygga var betydligt större bland kvinnor än bland män i gruppen 25–29 år, 41 respektive 22 procent. År 2019 var det även en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen i båda åldersgrupperna 16–24 år. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2017.

År 2019 var den en mindre andel personer i åldrarna 30–64 år som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen jämfört med yngre åldersgrupper. Andelen var 25 procent bland 30–64-åringar, jämfört med 32 procent bland unga i åldern 16–24 år.

Andelen som kände sig otrygga var betydligt större bland kvinnor än bland män i gruppen 30–64 år, 32 respektive 18 procent. År 2019 var det även en betydligt större andel tjejer än killar som kände sig otrygga när de gick ut ensamma på kvällen i båda åldersgrupperna 16–24 år. Skillnaden mellan könen har varit tydlig sedan 2017.

Fotnot:

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå och bygger på intervjuer med cirka 74 000 personer i åldrarna 16–84 år. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet och tidsserierna är korta.

Talen i texterna är avrundade till heltal.

Nästa indikator