Mer information om indikatorn

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2009-2017. Procent.

Andelen som anser att studiemedlet täcker 100 procent eller mer av levnadskostnaderna. Den studerande har i enkäten svarat att denne studerar, och har besvarat frågan om studiestödets tillräcklighet.

Källa: Undersökning av studerandes sociala och ekonomiska situation

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden

Nästa rapport: Mar-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Studiemedelstagares bedömning av studiestödets tillräcklighet i förhållande till levnadskostnader, 19‒24 år, 2009-2017. Procent.

Analys

Andelen unga 19-24 år som upplever att studiestödet täcker deras levnadsomkostnader ökade kontinuerligt under perioden 2009-2017, från 22 till 45 procent.

Under perioden 2009–2017 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader bland tjejer och killar i åldern 19-24.

År 2017 var andelen som upplever att studiestödet räcker 50 procent bland killar och 41 procent bland tjejer. Andelen har ökat under perioden 2009-2017 både bland tjejer och killar.

Det är vanligare att uppleva att studiestödet räcker bland de yngre åldersgrupperna än bland de äldre. År 2017 var andelen som upplevde att studiestödet räcker 45 procent bland unga i åldersgruppen 19-24 år och 30 procent bland unga i åldersgruppen 25-29 år.

År 2017 fanns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad mellan tjejer och killar i någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator