Mer information om indikatorn

Andel som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 16–24 år, 2016-2018. Procent.

Andelen 16–24-åringar som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, 16–24 år, 2016-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16-24 år som uppger att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri var 9 procent 2018. Andelen har ökat sedan 2016.

Det fanns ingen skillnad mellan andelen tjejer och killar som blivit utsatta för bedrägeri år 2018. Bland tjejer har andelen ökat något jämfört med 2016, bland killar har andelen inte förändrats över tid.

År 2018 uppgav 7 procent bland 16–19-åringar att de utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri, medan andelen bland unga i åldern 20–24 år var 11 procent.

Andelen som utsatts för bedrägeri bland unga i åldern 16–19 år har ökat jämfört med år 2016. Bland unga i åldern 20–24 år har andelen inte förändrats över tid.

Det finns inte några statistisk säkerhetsställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna år 2018.

Under hela perioden var andelen unga som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri större i åldersgruppen 25–29 år jämfört med unga i åldern 16–24 år. År 2018 var andelen 11 procent i åldrarna 25–29 år jämfört med 9 procent i åldrarna 16–24 år.

År 2018 är andelen som uppger att de har utsatts för bedrägeri något större bland män än bland kvinnor i gruppen 25–29 år, 12 respektive 10 procent. I åldersgruppen 16–24 år finns ingen skillnad mellan könen.

Under hela perioden var andelen unga som utsatts för försäljningsbedrägeri och/eller kort-/kreditbedrägeri större i åldersgruppen 30-64 år jämfört med unga i åldern 16–24 år. År 2018 var andelen 11 procent i åldrarna 30-64 år jämfört med 9 procent i åldrarna 16–24 år.

År 2018 är andelen som uppger att de har utsatts för bedrägeri något större bland män än bland kvinnor i gruppen 30–64 år, 12 respektive 10 procent. I åldersgruppen 16–24 år finns ingen skillnad mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Nästa indikator