Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: För närvarande oklart.

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Analys

Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna var 4 procent år 2017.

Det vanligare bland killar än bland tjejer att utsättas för grövre våld, skillnaderna mellan könen är statistiskt säkerställda för alla år i perioden utom 2015. År 2017 var andelen bland killar 5 procent, motsvarande andel bland tjejer var knappt 3 procent.

Skillnaden mellan 2015 och 2017 är inte statistiskt säkerställd för något av könen.

År 2017 var det en betydligt större andel bland unga utrikesfödda än inrikesfödda som uppgett att de utsatts för grövre våld vid något tillfälle det senaste året. Andelen var 8 procent bland utrikesfödda och knappt 4 procent bland inrikesfödda.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

År 2017 var det en större andel bland unga med utländsk bakgrund än med svensk bakgrund som uppger att de utsatts för grövre våld år vid något tillfälle det senaste året. Bland unga med utländsk bakgrund var andelen 6 procent och bland unga med svensk bakgrund var den 3 procent.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt. Inför 2015 års undersökning reviderades frågeformuläret. Ytterligare information om förändringarna av frågeformuläret finns i rapporten Skolundersökningen om brott 2015 (Brå 2016:21). Inga förändringar genomfördes i undersökningen mellan 2015 och 2017.
Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator