Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: För närvarande oklart.

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Analys

Andelen elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för hot vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna var 14 procent år 2017. Det är en ökning jämfört med år 2015 då andelen var 11 procent.

Det är vanligare bland tjejer än bland killar att ha utsatts för hot. Skillnaden har ökat över tid och är statistiskt säkerställd mellan könen för alla år i perioden utom 2005. År 2017 var andelen 17 procent bland tjejer och 10 procent bland killar.

Ökningen mellan 2015 och 2017 är inte statistiskt säkerställd för något av könen.

År 2017 uppger 15 procent bland utrikesfödda elever och 13 procent bland inrikesfödda att de utsatts för hot. Skillnaden mellan grupperna är inte statistiskt säkerställd.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Andelen som år 2017 uppger att de utsatts för hot var 15 procent bland elever med utländsk bakgrund och 13 procent bland unga med svensk bakgrund, skillnaden är inte statistiskt säkerställd.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Fotnot:

Elever i årskurs nio får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt. Inför 2015 års undersökning reviderades frågeformuläret. Ytterligare information om förändringarna av frågeformuläret finns i rapporten Skolundersökningen om brott 2015 (Brå 2016:21). Inga förändringar genomfördes i undersökningen mellan 2015 och 2017.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator