Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott, Brå

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: För närvarande oklart.

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Analys

År 2017 uppgav 21 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för lindrigare våld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna. Det är en ökning jämfört med år 2015 då andelen var 17 procent.

Det är vanligare att killar än att tjejer uppger att de utsatts för lindrigare våld. År 2017 var andelen 24 procent bland killar jämfört med 17 procent bland tjejer. Skillnaderna mellan könen är statistiskt säkerställda för hela perioden 2005 till 2017.

Bland killar har andelen som utsatts för lindrigiare våld ökat jämfört med 2015, för tjejer är förändringen inte statistiskt säkerställd.

År 2017 uppgav 20 procent bland utrikesfödda elever och 21 procent bland inrikesfödda elever att de utsatts för lindrigare våld.

Andelen har ökat jämfört med år 2015 bland inrikes födda elever, bland utrikes födda elever är skillnaden inte statistiskt säkerställd.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Det finns inga skillnader mellan elever med utländsk bakgrund och svensk bakgrund i andelen som uppger att de utsatts för lindrigare våld. År 2017 var andelen 20 procent bland elever med utländsk bakgrund och 21 procent bland elever med svensk bakgrund.

För unga med svensk bakgrund har andelen ökat sedan 2015, för unga med utländsk bakgrund är skillnaden inte statistiskt säkerställd.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt. Inför 2015 års undersökning reviderades frågeformuläret. Ytterligare information om förändringarna av frågeformuläret finns i rapporten Skolundersökningen om brott 2015 (Brå 2016:21). Inga förändringar genomfördes i undersökningen mellan 2015 och 2017.
Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator