Mer information om indikatorn

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2018.

Andelen 16-24-åringar som utsatts för misshandel.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga i åldern 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel, 2016-2018.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för misshandel var 8 procent 2018. Andelen har inte förändrats sedan 2016.

Andelen i åldern 16–24 år som utsattes för misshandel under 2018 var större bland killar än bland tjejer, 11 respektive 6 procent. Andelen har varit högre bland killar än bland tjejer under hela perioden sedan 2016.

År 2018 var andelen bland 16-19-åringar som uppgett att de utsatts för misshandel något större än bland unga i åldern 20-24 år, 9 procent jämfört med 7 procent.

Andel som uppger att de har utsatts för misshandel var större bland killar än bland tjejer i båda åldersgrupperna år 2018.

Det är vanligare att personer i åldern 16–24 år uppger att de utsatts för misshandel än personer i åldern 25–29 år, 8 respektive 6 procent år 2018.

Andelen i åldern 16–24 år som utsattes för misshandel under 2018 var större bland killar än bland tjejer, 11 respektive 6 procent.

År 2018 är det även en större andel killar än tjejer som uppger att de har utsatts för misshandel bland 25-29-åringar, 8 respektive 4 procent.

Andelen som uppger att de utsatts för misshandel är större bland unga i åldern 16–24 år jämfört med personer i åldern 30–64 år, 8 respektive 3 procent år 2018.

Det är en större andel män än kvinnor som uppger att de har utsatts för misshandel bland 30–64-åringar, 4 respektive 3 procent.

Även bland unga i åldern 16–24 år är andelen som utsattes för misshandel under 2018 större bland killar än bland tjejer, 11 respektive 6 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

Nästa indikator