Mer information om indikatorn

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2018.

Andelen 16–24-åringar som uppger att de utsatts för sexualbrott.

Källa: Nationella trygghetsundersökningen (NTU)

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet

Nästa rapport: Hösten 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga 16-24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott, 2016–2018.

Analys

Andelen unga i åldrarna 16–24 år som uppger att de utsatts för sexualbrott var 19 procent under 2018.

Mellan 2016 och 2017 skedde en ökning av andelen utsatta, men under 2018 minskade andelen åter något.

Det var en betydligt större andel tjejer än killar som uppger att de utsattes för sexualbrott 2018, 32 procent jämfört med 3 procent.
Skillnaden mellan könen har funnits under hela tidsperioden.
Bland killar har andelen som uppger att de utsatts för sexualbrott inte förändrats över tid. Bland tjejer ökade andelen mellan 2016 och 2018.

År 2018 uppgav 18 procent bland 16–19-åringar att de utsattes för sexualbrott, medan andelen bland 20–24-åringar var 20 procent.

Andel som uppger att de har utsatts för sexualbrott var betydligt större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna.

Det är vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 25–29 år, år 2018 var andelen 19 respektive 14 procent.

I båda åldersgrupperna är andelen betydligt större bland kvinnor och tjejer än bland män och killar. Skillnaden mellan könen är större bland unga i ålder 16–24 år än i åldersgruppen 25–29 år.

Det är betydligt vanligare att unga i åldern 16–24 år uppger att de utsätts för sexualbrott än personer i åldern 30–64 år, 19 respektive 4 procent år 2018.

Det är en större andel kvinnor och tjejer än män och killar som uppger att de har utsatts för sexualbrott i båda åldersgrupperna. Skillnaden mellan könen är betydligt mindre i åldersgruppen 30–64 år jämfört med åldersgruppen 16–24 år.

Fotnot:

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomförs årligen av Brå. Under 2017 genomfördes ett omfattande metodbyte av NTU, bland annat genom att insamlingsförfarandet ändrades från i huvudsak telefonintervjuer till webb-och postenkäter och att urvalet utökades från 20 000 till 200 000 personer. Detta medför att resultaten innan metodbytet inte är jämförbara med resultaten efter metodbytet. Eftersom det är en urvalsundersökning bör man vara försiktig med att dra slutsatser utifrån skillnader mellan enstaka år, och istället fokusera på utvecklingen över längre tid.

När det gäller utsatthet för brott är referensperioden föregående kalenderår (i NTU 2019 redovisas alltså utsattheten för 2018).

Nästa indikator