Mer information om indikatorn

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för minst en stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Källa: Skolundersökningen om brott

Uppgiftslämnare: Brottsförebyggande rådet, Brå

Nästa rapport: För närvarande oklart.

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever i årskurs 9 som uppger att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna, 2005-2017. Procent.

Analys

År 2017 uppgav 27 procent av eleverna i årskurs 9 att de utsatts för stöld vid något tillfälle under de senaste 12 månaderna.

Det är vanligare att killar utsätts för stöld än att tjejer gör det. År 2017 var andelen bland killar 29 procent och bland tjejre var den23 procent.

Skillnaderna mellan 2015 och 2017 är inte statistiskt säkerställda för något av könen.

År 2017 angav 35 procent bland utrikes födda elever och 25 procent bland inrikes födda elever att de utsatts för någon stöld. Det är vanligare att utrikes födda elever blir utsatta för stöld än att inrikes födda elever blir det. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd för samtliga år i periodenutom för 2011.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

År 2017 var andelen som uppger att de utsatts för stöld 32 procent bland elever med utländsk bakgrund och 25 procent bland elever med svensk bakgrund. Det är vanligare att elever med utländsk bakgrund blir utsatta för stöld än att elever med svensk bakgrund blir det. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säkerställd för samtliga år i perioden 2005-2017.

Materialet är för litet för att skillnader mellan könen inom respektive grupp ska kunna analyseras.

Fotnot:

Elever i årskurs 9 får via en pappersenkät svara på frågor om utsatthet för olika typer av brott under de senaste 12 månaderna. Urvalet är rikstäckande och enkäten besvaras anonymt. Inför 2015 års undersökning reviderades frågeformuläret. Ytterligare information om förändringarna av frågeformuläret finns i rapporten Skolundersökningen om brott 2015 (Brå 2016:21). Fr.o.m. 2015 inkluderas även en fråga om utsatthet för stöld av mobiltelefon.

Siffrorna i texten är avrundade till helta.;kolla om stöld av mobiltelefon ingick 2015.;Inga förändringar genomfördes i undersökningen mellan 2015 och 2017.

Nästa indikator