Mer information om indikatorn

Andel unga som använt narkotika de senaste 12 månaderna, elever i årskurs 2 på gymnasiet, 2010–2018. Procent.

Andel unga årskurs 2 på gymnasiet som använt narkotika de senaste 12 månaderna.

Källa: Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), rikstäckande årlig enkätundersökning "Skolelevers drogvanor"

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Dec-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som använt narkotika de senaste 12 månaderna, elever i årskurs 2 på gymnasiet, 2010–2018. Procent.

Analys

Andelen unga i årskurs 2 på gymnasiet som uppger att de använt narkotika under den senaste 12-månadersperioden var 12 procent år 2018. Andelen har legat stabilt kring 12 procent under hela perioden 2010 till 2018.

År 2018 var andelen som uppger att de använt narkotika 14 procent bland killar och 10 procent bland tjejer. Skillnaden mellan könen har inte signifikanstestats, men under perioden var andelen killar som använt narkotika de senaste 12 månaderna i genomsnitt cirka 4 procentenheter högre än andelen tjejer.

Fotnot:

Eftersom det saknas data för felmarginaler, så kan inga slutsatser om statistisk säkerhetsställd skillnad över tid eller mellan könen göras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator