Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2017. Promille.

Källa: Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2017. Promille.

Analys

Andelen inrapporterade fall av klamydia bland unga i åldersgruppen 16–24 år minskade något sedan 2010. År 2017 var andelen med rapporterade klamydiafall 19 promille (1,9 procent) bland unga, det är något mindre än 2016 då andelen var 20,2 promille (2 procent).

Under hela perioden 2010 till 2017 har andelen rapporterade klamydiafall varit betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. År 2017 var andelen 24,9 promille (2,4 procent) bland tjejer och 13,6 promille (1,3 procent) bland killar.

År 2017 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 20,8 promille (2 procent) respektive 16,5 promille (1,6 procent).

Andelen rapporterade klamydiafall är större bland tjejer i båda åldersgrupperna, men skillnaderna mellan könen är större i åldersgruppen 16–19 år. År 2017 var andelen inrapporterade klamydiafall bland tjejer i åldrarna 16–19 år 25 promille (2,5 procent), jämfört med 9 promille (0,9 procent) bland killarna. I åldersgruppen 20–24 år var andelen bland tjejer 24,9 promille (2,4 procent) respektive 16,9 promille (1,6 procent) bland killar.

År 2017 var andelen rapporterade klamydiafall mindre i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgruppen 16–24 år, 9,2 promille (0,9 procent) respektive 19 promille (1,9 procent). I åldersgruppen 16–24 år var andelen betydligt större bland tjejer än bland killar, 24,9 respektive 13,6 promille (2,4 respektive 1,3 procent).

I åldersgruppen 25–29 år var andelen med klamydia ungefär lika stor bland kvinnor och män, 9,3 respektive 9,1 promille (0,9 procent).

Fotnot:

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Nästa indikator