Mer information om indikatorn

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2018. Promille.

Behandlande läkare är skyldiga att rapportera in alla fall av klamydia, eftersom det är en smittspårningspliktig sjukdom.

Källa: Antal rapporterade fall hämtad från SmiNet-registret. Population hämtad från Statistiska centralbyrån (SCB).

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Rapporterade klamydiafall bland unga, 16-24 år, 2010-2018. Promille.

Analys

Andelen inrapporterade fall av klamydia bland unga i åldersgruppen 16–24 år minskade något sedan 2010. År 2018 var andelen med rapporterade klamydiafall 17,7 promille (1,8 procent) bland unga, det är något mindre än 2017 då andelen var 19 promille (1,9 procent).

Under hela perioden 2010 till 2018 har andelen rapporterade klamydiafall varit betydligt större bland tjejer än bland killar i åldersgruppen 16–24 år. År 2018 var andelen 23,2 promille (2,3 procent) bland tjejer och 12,7 promille (1,3 procent) bland killar. Andelen har minskat över tid bland båda könen.

År 2018 var andelen rapporterade klamydiafall större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år, 19,8 promille (2 procent) respektive 14,9 promille (1,5 procent).

Andelen rapporterade klamydiafall är större bland tjejer i båda åldersgrupperna, men skillnaderna mellan könen är större i den yngre åldersgruppen 16–19 år. År 2018 var andelen inrapporterade klamydiafall bland tjejer i åldrarna 16–19 år 22,4 promille (2,2 procent), jämfört med 8,1 promille (0,8 procent) bland killarna. I åldersgruppen 20–24 år var andelen bland tjejer 23,8 promille (2,4 procent) respektive 16,1 promille (1,6 procent) bland killar.

År 2018 var andelen rapporterade klamydiafall betydligt mindre i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgruppen 16–24 år, 8,7 promille (0,9 procent) respektive 17,7 promille (1,8 procent).

I åldersgruppen 16–24 år var andelen betydligt större bland tjejer än bland killar, 23,2 respektive 12,7 promille (2,3 respektive 1,3 procent). I åldersgruppen 25–29 år var andelen med klamydia ungefär lika stor bland kvinnor och män, 8,5 respektive 8,9 promille (0,9 procent).

Nästa indikator