Mer information om indikatorn

Andel unga, 16–25 år, som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt dig kränkta.

Andel unga som svarat att de någon eller flera gånger det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt dig kränkta.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga, 16–25 år, som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt dig kränkta.

Analys

Andelen unga 16-25 år som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade så att de känt sig kränkta är 11 procent 2015. Det är en liten ökning jämfört med 2012 då andelen var 8 procent, men jämfört med 2007 är andelen i stort sätt oförändrad.

En större andel tjejer, 14 procent, jämfört med killar, 8 procent, angav 2015 att de känt sig kränkta. Det finns inga signifikanta skillnader jämfört med 2007.

En större andel av utrikes födda unga, 17 procent, har känt sig kränkta på grund av diskriminering 2015, jämfört med inrikes födda unga, 10 procent. Bland de inrikes födda var andelen större bland tjejer, 14 procent, jämfört med killar, 6 procent. Skillnaden mellan könen bland de utrikes födda är inte signifikant.

En större andel av unga med utländsk bakgrund, 16 procent, har känt sig kränkta på grund av diskriminering 2015, jämfört med unga med svensk bakgrund, 10 procent. Bland de med svensk bakgrund är andelen större bland tjejer, 13 procent, jämfört med killar, 6 procent. Skillnaden mellan könen bland de med utländsk bakgrund är inte signifikant.

Skillnaden mellan gruppen 16-19 år och 20-25 år är inte signifikant 2015. Det är dock en större andel tjejer än killar som känt sig kränkta på grund av diskriminering både i gruppen 16-19 år och i gruppen 20-25 år.

Fotnot:

Utifrån diskrimineringsgrunderna utländsk bakgrund/hudfärg, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, ålder, utseende, funktionsnedsättning eller religion. Ålder som diskrimineringsgrund infördes i 2012 års undersökning.

Nästa indikator