Mer information om indikatorn

Andel unga som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt sig kränkta, 16–25 år, 2007–2018.

Andel unga som svarat att de någon eller flera gånger det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt sig kränkta.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade på ett sätt så att de känt sig kränkta, 16–25 år, 2007–2018.

Analys

År 2018 har 14 procent av unga i åldern 16–25 år upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade så att de känt sig kränkta det senaste halvåret.

Andelen som upplever att de blivit kränkta har ökat sedan 2012.

Andelen som upplever att de blivit kränkta var större bland tjejer än bland killar under hela tidsperioden. Skillnaden mellan tjejer och killar har ökat över tid. År 2018 var andelen 19 respektive 10 procent.

År 2018 fanns ingen skillnad mellan andelen unga inrikes eller utrikes födda i åldern 16–25 år som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade så att de känt sig kränkta.

Bland inrikes födda unga var andelen större bland tjejer än bland killar, 19 respektive 9 procent år 2018. Bland unga utrikes födda var gruppen för liten för att analysera skillnaderna mellan tjejer och killar.

År 2018 fanns det ingen skillnad mellan andelen unga med svensk respektive utländsk bakgrund i åldern 16–25 år som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade så att de känt sig kränkta.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen större bland tjejer än bland killar, 19 respektive 8 procent under 2018. Bland unga med utländsk bakgrund fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar samma år.

Det fanns ingen skillnad mellan andelen unga 16–19 år och unga 20–25 år som det senaste halvåret upplevt att de på grund av diskriminering har blivit orättvist behandlade så att de känt sig kränkta 2018.

Andelen var större bland tjejer än bland killar i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Utifrån diskrimineringsgrunderna utländsk bakgrund/hudfärg, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, ålder, utseende, funktionsnedsättning eller religion. Ålder som diskrimineringsgrund infördes i 2012 års undersökning.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator