Mer information om indikatorn

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: December 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra minskade från 85 till 79 procent mellan 2010 och 2018.

Andelen som mår bra var mindre bland tjejer än bland killar 2018, 74 respektive 84 procent. Skillnaden mellan könen har varit stabil över tid och är statistiskt säkerhetsställd för de flesta år sedan 2010.

Det finns ingen statistiskt säkerhetsställd skillnad i andelen som mår bra mellan unga inrikes födda och utrikes födda. På grund av att svarsgruppen utrikes födda är liten ska resultaten tolkas med försiktighet.

Inom båda grupperna inrikes och utrikes födda var andelen som mår bra mindre bland tjejer än bland killar år 2018. År 2018 var andelen som mår bra bland inrikes födda 75 respektive 83 procent, för utrikes födda var andelen 74 respektive 88 procent.

Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–19 och 20–24 år. I båda åldersgrupperna är det en större andel killar än tjejer som ser sin hälsa som bra.

Det finns ingen statistisk skillnad i andelen som mår bra mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25–29 år under 2018.

År 2018 var det en större andel killar än tjejer i åldersgruppen 16–24 år som mådde bra. I åldersgruppen 25–29 år fanns det ingen skillnad mellan könen.

Fotnot:

Mellan 2010 och 2016 utförde Folkhälsomyndigheten enkäten varje år. Numera utförs den vartannat år.

Indikatorn redovisas inte efter kön för grupperna inrikes/utrikes födda åren 2013 och 2016 på grund av för litet antal individer i gruppen.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator