Mer information om indikatorn

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Januari 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, 16–24 år, 2010-2016. Procent.

Analys

Andelen 16-24 åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra varierade mellan 81 och 86 procent under åren 2010-2016.

Andelen 16-24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra var större bland killar än bland tjejer år 2016 (87 respektive 78 procent). Bland killar har andelen över tid 2010-2016 varierat mellan 84 och 90 procent. För tjejer har andelen varierat mellan 78 och 84 procent. Generellt sett finns en tydlig tendens till att killar mår bra i större utsträckning än tjejer (dock inte alltid statistiskt säkerställt).

Andelen inrikes födda 16-24-åringar som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra var 83 procent 2016. Andelen har varierat över tid mellan 81 och 86 procent. Bland utrikes födda 16-24-åringar var motsvarande andel 79 procent 2016. Över tid har andelen utrikes födda unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra varierat mellan 79 och 92 procent. På grund av liten svarsgrupp ska resultaten tolkas med försiktighet och skillnaderna mellan utrikes och inrikes födda är inte statistiskt säkerställda. En större andel inrikes födda killar än inrikes födda tjejer bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra. Bland utrikes födda är skillnaderna mellan könen inte signifikanta. År 2016 var underlaget för litet för att redovisa utrikes födda unga uppdelat på kön.

Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan åldersgrupperna 16-19 och 20-24 år eller mellan tjejer respektive killar i dessa åldrar.

År 2016 visade andelen unga som bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-24 år och 25-29 år. Tidigare år har de yngsta, 16-19 år, i större utsträckning än de äldre, 25-29 år, haft en bra hälsa, men inte år 2016. Generellt sett uppger killar en bättre hälsa än tjejer, oavsett ålder.

Fotnot:

Indikatorn redovisas inte efter kön för inrikes/utrikes födda 2013 och 2016, på grund av för litet antal individer i gruppen.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator