Mer information om indikatorn

Andel unga med psykosomatiska symtom minst en gång i veckan, 13–18 år, 2008-2017. Procent.

Ungdomar 13-18 år som intervjuats och svarat att de har huvudvärk, ont i magen och/eller svårt att somna minst en gång i veckan.

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden, SCB

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Juni 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med psykosomatiska symtom minst en gång i veckan, 13–18 år, 2008-2017. Procent.

Analys

Andelen unga 13-18 år med psykosomatiska symtom (huvudvärk, magont eller svårt att somna) minst en gång i veckan ökade från 50 procent 2009 till 58 procent 2017.

Andelen med psykosomatiska symptom var större bland tjejer än bland killar i gruppen 13-18 år, 68 respektive 49 procent år 2017.

År 2017 var det en större andel unga 13-18 år med svensk än med utländsk bakgrund som hade psykosomatiska symptom (huvudvärk, magont eller svårt att somna), 62 respektive 45 procent.

Bland unga med svensk bakgrund var det en större andel tjejer än killar som hade psykosomatiska symptom, 48 respektive 25 procent. Det fanns för få svaranden för att göra jämförelse mellan könen i gruppen utländsk bakgrund.

Fotnot:

Vid jämförelse över tid bör beaktas att frågeställningen från och med 2016 skiljer sig mot tidigare år.

I ett av de fem svarsalternativen som ingår i bakomliggande intervjufrågor har “Flera gånger i veckan” ändrats till “Några gånger i veckan” från och med 2013. SCH bar bedömt att resultaten går att redovisas som dubbelår samt jämföras bakåt i tiden.

Svarsalternativ som ingår i redovisade andelsuppgifter är de som svarat ”Varje dag”, ”Några (flera) gånger i veckan” samt ”En gång i veckan”. Från och med 2016 delas frågorna upp på en Ja/Nej fråga som följs av en fråga hur ofta ifall svaret är Ja. De svarsalternativ som ingår i redovisade uppgifter är “Flera gånger i veckan” samt “En gång i veckan”.

En mindre revidering har gjorts av barn med utländsk respektive svensk bakgrund (2008-2009 t.o.m. 2014-2015). Denna ändring påverkar andelsuppgifterna något men skillnaden är inte statistiskt säkerhetsställd.

Varje observation är en sammanslagning av två år.

Nästa indikator