Mer information om indikatorn

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2010-2013. Procent.

Definition för åren 2010-2013: Spelproblem och spelberoende beräknades ett summaindex utifrån tre delfrågor. Det första svarsalternativet ”aldrig” ger värdet 0, det andra (1–2ggr) ger värdet 1 och det tredje alternativet ger värdet 2. Maximal poäng på de tre frågorna blir därmed 6 poäng. Indexet avser att diskriminera mellan dem som har riskabla spelvanor (1–6 poäng) och övriga spelare (0 poäng).

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mars 2016

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2010-2013. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år, med riskabla spelvanor har legat mellan 3-4 procent under åren 2010-2013.

Andelen unga, 16–24 år, med riskabla spelvanor var nästan 10 gånger högre för killar än för tjejer (4,9 respektive 0,5 procent) år 2013. Bland tjejer var andelen högst år 2010 (2 procent), medan den låg kring 1 procent de övriga åren (2011-2013). Bland killar var andelen högst år 2011 (7 procent), och mellan 4-5 procent under resten av åren (2010, 2012, 2013).

År 2013 visade andelen unga med riskabla spelvanor ingen statistiskt signifikant skillnad mellan inrikes- och utrikes födda (2 respektive 6 procent).
Data indelat efter kön och inrikes/utrikes födda kan inte visas för år 2013, på grund av lågt antal individer i gruppen i underlaget.

År 2013 visade andelen unga med riskabla spelvanor ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 och 20-24 år (2 respektive 4 procent). Inom åldersgruppen 16-19 år fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen år 2013 (0,5 procent för båda). Inom åldersgruppen 20-24 år var andelen däremot betydligt högre för unga män än för unga kvinnor år 2013 (6 respektive 0,4 procent).

År 2013 visade andelen unga med riskabla spelvanor ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-24 och 25-29 år (3 procent). Inom åldersgruppen 16-24 år var andelen betydligt högre för killar än för tjejer år 2013 (5 respektive 0,5 procent). Inom åldersgruppen 25-29 år visade det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen år 2013 (1,3 respektive 4,3 procent).

Fotnot:

Enkätfrågorna för att mäta riskabla spelvanor har förändrats från och med redovisningen 2014 och prevalensen kommer att bli betydligt högre. Ändringen kommer innebära ett brott i tidsserien från och med år 2014. Därför redovisas resultaten för åren 2010-2013 och år 2014 separat.

Nästa indikator