Mer information om indikatorn

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2014-2016. Procent.

Definition perioden 2014-2016: Riskabla spelvanor beräknas genom ett summaindex utifrån fyra delfrågor. Det första svarsalternativet ’Aldrig’ ger värdet 0, det andra ’Ibland’ ger värdet 1, det tredje ’Ofta’ ger värdet 2 och det fjärde alternativet ’Nästan alltid’ ger värdet 3. Maximal poäng på summan de fyra frågorna blir därmed 12 poäng. Om summan överstiger 0 anses personen ha riskabla spelvanor.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Mar-18

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2014-2016. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år, med riskabla spelvanor varierar mellan 5-6 procent.

Andelen unga, 16–24 år, med riskabla spelvanor var större bland killar än bland tjejer under perioden 2014-2016. År 2016 var andelen 9 procent bland killar och 1 procent bland tjejer.

År 2016 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan inrikes- och utrikesfödda i andel unga 16-24-åringar med riskabla spelvanor. Detta år var urvalet för litet för att redovisa andelar bland tjejer och killar inom grupperna inrikes- och utrikesfödda. När beräkningen gjordes 2015 var andelen med riskabla spelvanor större bland killar än bland tjejer i gruppen inrikesfödda. För utrikesfödda var andelen på ungefär samma nivå bland killar och tjejer.

År 2016 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år i andel med riskabla spelvanor. Inom båda åldersgrupperna var det under samma år en betydligt större andel killar än tjejer med riskabla spelvanor. I gruppen 16-19 år var andelen tjejer 0,2 procent och andelen killar 9 procent. I gruppen 20-24 år var andelen tjejer 2 procent och andelen killar 10 procent.

År 2016 var andelen unga med riskabla spelvanor något större i åldersgruppen 25-29 år än i åldersgruppen 16-24 år (9 respektive 5 procent). Inom båda åldersgrupperna var det en betydligt större andel killar än tjejer med riskabla spelvanor. I gruppen 16-24 år var andelen tjejer 1 procent och andelen killar 9 procent. I gruppen 25-29 år var andelen kvinnor 3 procent och andelen män 15 procent.

Fotnot:

Enkätfrågorna för att mäta riskabla spelvanor förändrades från och med 2014. Därför redovisas perioden 2010-2013 och 2014-2016 separat. Den nya definitionen innebär att en större andel än tidigare anses ha riskabla spelvanor.

Nästa indikator