Mer information om indikatorn

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2014-2018. Procent.

Riskabla spelvanor beräknas genom ett summaindex utifrån fyra delfrågor. Det första svarsalternativet ’Aldrig’ ger värdet 0, det andra ’Ibland’ ger värdet 1, det tredje ’Ofta’ ger värdet 2 och det fjärde alternativet ’Nästan alltid’ ger värdet 3. Maximal poäng på summan de fyra frågorna blir därmed 12 poäng. Om summan överstiger 0 anses personen ha riskabla spelvanor.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Dec-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskabla spelvanor, 16–24 år, 2014-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år, med riskabla spelvanor varierade mellan 4 och 6 procent under perioden 2014 till 2018. Andelen var 4 procent 2018.

Andelen var under hela perioden större bland killar än bland tjejer. År 2018 var andelen 6 procent bland killar och 1 procent bland tjejer.

År 2018 var andelen med riskabla spelvanor något större bland utrikes födda än bland inrikes födda, 5 respektive knappt 4 procent. År 2018 var andelen med riskabla spelvanor större bland killar än bland tjejer för både inrikes och utrikes födda unga i åldern 16-24 år.

År 2018 var andelen med riskabla spelvanor större i åldersgruppen 20–24 år än i ålersgruppen 16–19 år, 5 respektive 3 procent. Inom båda åldersgrupperna var det under samma år en betydligt större andel killar än tjejer med riskabla spelvanor. I åldersgruppen 16–19 år var andelen tjejer 0,2 procent och andelen killar 5 procent. I åldersgruppen 20–24 år var andelen tjejer 2 procent och andelen killar 8 procent.

År 2018 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i riskabla spelvanor mellan åldersgrupperna 25–29 år och 16–24 år. Inom båda åldersgrupperna var det en betydligt större andel killar än tjejer med riskabla spelvanor. I gruppen 16–24 år var andelen tjejer 1 procent och andelen killar 6 procent. I gruppen 25–29 år var andelen kvinnor 2 procent och andelen män 7 procent.

Fotnot:

Enkätfrågorna för att mäta riskabla spelvanor förändrades från och med 2014. Därför redovisas perioden 2010-2013 och 2014-2018 separat. Den nya definitionen innebär att en större andel än tidigare anses ha riskabla spelvanor.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator