Mer information om indikatorn

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Andel unga med riskbruk av alkohol enligt AUDIT-C; en kortversion av AUDIT-10 och innehåller tre frågor:
(1) hur ofta man dricker,
(2) hur många glas en typisk dryckesdag och
(3) hur ofta minst 6 glas.
Varje fråga ger mellan 0 till 4 poäng och gränsen för riskabla alkoholvanor ska för indikatorn sättas till 5 poäng för kvinnor och 6 poäng för män.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: December 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga med riskkonsumtion av alkohol, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år med en riskkonsumtion av alkohol varierade mellan 31 och 34 procent mellan 2010 och 2012. Därefter minskade andelen gradvis. År 2018 var andelen unga med en riskkonsumtion 22 procent.

År 2018 var andelen med riskkonsumtion ungefär lika stor bland tjejer och killar. Skillnaden mellan tjejer och killar var liten under perioden 2010 till 2018 och ingen tydlig trend kan urskiljas.

Andelen unga i åldern 16–24 år med riskkonsumtion av alkohol var betydligt större bland inrikes än bland utrikes födda år 2018, 25 respektive 8 procent. Bland innrikes födda var andelen med riskkonsumtion av alkohol större bland killar än bland tjejer, 26 respektive 24 procent 2018. Bland utrikes födda fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar under 2018.

År 2018 var det en betydligt större andel med riskkonsumtion av alkohol i åldersgruppen 20-24 år än i åldersgruppen 16-19 år, 30 respektive 13 procent. I gruppen 20-24 år var andelen bland killar större än andelen bland tjejer, 33 respektive 27 procent samma år. I åldersgruppen 16-19 år var däremot andelen tjejer med riskkonsumtion av alkohol större jämfört med killar, 15 respektive 12 procent.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan åldersgrupperna 16–24 år och 25-29 år i andelen med riskkonsumtion av alkohol. I åldersgruppen 16-24 år var andelen med riskkonsumtion ungefär lika stor för tjejer och killar. I åldersgruppen 25-29 år var dock andelen större bland män än bland kvinnor, 25 respektive 18 procent.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator