Mer information om indikatorn

Andel unga som röker dagligen, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Andel unga som röker dagligen.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Decemcer 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som röker dagligen, 16–24 år, 2010-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som röker dagligen var omkring 10 procent under perioden 2010 till 2013. Därefter minskade andelen gradvis och år 2018 var andelen 5 procent.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan andelen tjejer och killar som röker dagligen. Under perioden 2010 till 2015 var det en större andel tjejer än killar som rökte dagligen, men skillnaden mellan könen har minskat och mellan 2016 och 2018 är skillnaden inte längre statistiskt säkerställd.

Andelen tjejer som röker dagligen har minskat från 13 procent till 5 procent mellan 2010 och 2018. Även andelen killar har minskat, från drygt 8 procent 2010 till 5 procent 2018.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen som röker dagligen mellan inrikes- och utrikesfödda i åldern 16–24 år.

Bland inrikes födda unga var andelen något större bland tjejer än bland killar, 5 respektive 4 procent. Bland utrikes födda var tvärtom andelen killar som rökte betydligt större än andelen tjejer, 9 respektive 2 procent.

År 2018 rökte en större andel i åldersgruppen 20–24 år dagligen än i åldersgruppen 16–19 år. I båda åldersgrupperna var det ungefär lika stora andelar tjejer som killar som rökte dagligen.

År 2018 var andelen som rökte dagligen något större i åldersgruppen 25–29 år än i gruppen 16–24 år, 6 respektive 5 procent. Det fanns inte några statistiskt säkerställda skillnader mellan andelen tjejer och killar som röker dagligen, varken inom gruppen 16–24 år eller 25–29 år.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator