Mer information om indikatorn

Andel unga som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka, 16–24 år, 2010-2015. Procent.

Andel unga som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten ’Hälsa på lika villkor’ - Nationella urvalet + Landstingens tilläggsurval

Uppgiftslämnare: Folkhälsomyndigheten

Nästa rapport: Enkätfrågan ändrad 2016.

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka, 16–24 år, 2010-2015. Procent.

Analys

Andelen unga, 16–24 år, som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka har ökat från 10 procent år 2010 till 13 procent år 2015.

Andelen unga, 16–24 år, som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka visade år 2015 ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen. Bland tjejer hade andelen ökat från 10 procent år 2010 till 13 procent år 2015. Andelen bland killar var som lägst 2010 på 10 procent och varierade de följande åren mellan 12 och 14 procent.

Andelen unga, 16–24 år, som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka var år 2015 betydligt högre bland utrikes- jämfört med inrikes födda (24 respektive 11 procent). Ingen statistiskt signifikant skillnad fanns år 2015 mellan könen bland inrikes födda. Bland utrikes födda var andelen tjejer med stillasittande fritid betydligt större än andelen stillasittande killar (34 respektive 15 procent).

År 2015 visade andelen unga som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka ingen statistiskt signifikant skillnad mellan åldersgrupperna 16-19 år och 20-24 år. Inom varje åldersgrupp fanns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan könen år 2015.

År 2015 var skillnaden i andelen unga som på fritiden rör och anstränger sig kroppsligt mindre än två timmar per vecka något större åldersgruppen 16-24 år än i åldersgruppen 25-29 år (13 respektive 10 procent). I åldersgruppen 25-29 år var andelen med stillasittande fritid större bland unga män än bland unga kvinnor. I åldersgruppen 16-24 år fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad mellan könen.

Fotnot:

Indikatorn redovisas inte uppdelat efter kön för inrikes/utrikes födda 2013, på grund av för litet antal individer i gruppen.

Nästa indikator