Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av politik.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av politik, 16–25 år, 2004-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som är intresserade av politik var 43 procent 2015. Det innebär en ökning från 2012. Nivån har däremot varit relativt stabil mellan 2004 och 2012, mellan 35 och 39 procent.

En större andel killar än tjejer är intresserade av politik. Bland killar var andelen 47 procent och bland tjejer 40 procent vid 2015 års mätning. Andelen politiskt intresserade tjejer har ökat sedan 2012, då andelen var 31 procent. Ökningen bland killarna är inte signifikant.

Andelen politiskt intresserade är större bland inrikes födda unga jämfört med utrikes födda 2015. Bland de inrikes födda är skillnaden mellan könen signifikant. Inrikes födda killar var mer intresserade av politik jämfört med inrikes födda tjejer. Nivån av politiskt intresse har dock ökat bland de inrikes födda tjejerna jämfört med 2012. Bland de utrikes födda var skillnaden mellan könen inte signifikant.

Skillnaden mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund var inte signifikant 2015. Det finns dock en signigikant skillnad mellan könen inom gruppen med svensk bakgrund. Killar med svensk bakgrund var mer intresserade av politik jämfört med tjejer med samma bakgrund. Skillanden mellan könen bland de med utländsk bakgrund var inte signifikant.

Skillnaden i politiskt intresse mellan 16-19-åringar och 20-25-åringar är inte signifikant 2015. Andelen politiskt intresserade killar var signifikant större än andelen politiskt intresserade tjejer i den äldre åldersgruppen 20-25 år, i gruppen 18-19 år var skillnaden mellan tjejer och killar däremot inte signifikant.

Fotnot:

Gruppen ‘Intresserade av politik’ omfattar dem som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av politik. De övriga svarsalternativen var ‘Inte särskild intresserad’ och ‘Inte alls intresserad’.

Nästa indikator