Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av samhällsfrågor.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av samhällsfrågor, 16–25 år, 2004–2018. Procent.

Analys

Andelen unga 16–25 år som var intresserade av samhällsfrågor var 59 procent år 2018. Andelen har varit stabil över tid.

År 2018 var andelen som är intresserade av samhällsfrågor större bland tjejer än bland killar, 63 respektive 56 procent. Mellan 2012 och 2015 fanns det inte någon skillnad mellan tjejer och killar.

Det fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan inrikes och utrikes födda i andelen som är intresserade av samhällsfrågor år 2018.

Bland inrikes födda unga var andelen större bland tjejer än bland killar, 64 respektive 54 procent 2018. Bland unga utrikes födda fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan tjejer och killar.

År 2018 fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan unga med svensk respektive utländsk bakgrund vad gäller andelen unga 16–25 år som är intresserade av samhällsfrågor.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen större bland tjejer än bland killar, 64 respektive 54 procent år 2018. Bland unga med utländsk bakgrund fanns det ingen skillnad mellan tjejer och killar.

År 2018 fanns det ingen statistiskt säkerställd skillnad i andelen som är intresserade av samhällsfrågor mellan unga i åldern 16–19 år och unga i åldern 20–25 år.

Bland unga i åldern 16–19 år var andelen större bland tjejer än bland killar, 62 respektive 50 procent 2018. Bland äldre unga i åldern 20–25 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen.

Fotnot:

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator