Mer information om indikatorn

Andel unga som är intresserade av vad som händer i andra länder, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Andel unga som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av vad som händer i andra länder.

Källa: MUCF:s Ungdomsenkät 2015, NUPP

Uppgiftslämnare: Mucf

Nästa rapport: Förmodligen under 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är intresserade av vad som händer i andra länder, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga 16-25 år som är intresserade av vad som händer i andra länder är 63 procent 2015. Det är en minskning jämfört med 2007 då andelen var 70 procent.

Det är ingen skillnad mellan tjejer och killar avseende andelen intresserade av omvärldsfrågor, som är 63 procent för båda könen vid 2015 års mätning. Andelen har minskat för båda grupperna jämfört med 2007, då 72 procent av tjejerna och 68 procent av killarna angav att de var intresserade av vad som händer i andra länder.

Skillanden i intresset för omvärldsfrågor är inte signifikant mellan inrikes och utrikes födda unga 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

En större andel av unga med utländsk bakgrund, 71 procent, var var intresserade av omvärldsfrågor 2015, jämfört med unga med svensk bakgrund, 62 procent. Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

Skillnaden mellan den äldre gruppen unga, 20-25-åringarna, och de yngre, 16-19-åringarna, är inte signifikant 2015. Det finns inte heller några signifikanta skillnader mellan könen inom respektive grupp.

Fotnot:

Gruppen ‘Intresserade av vad som händer i andra länder’ omfattar dem som svarat att de är ganska eller mycket intresserade av vad som händer i andra länder. De övriga svarsalternativen var ‘Inte särskild intresserad’ och ‘Inte alls intresserad’. Frågan ingick inte i 2004 års undersökning.

Nästa indikator