Mer information om indikatorn

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2015. Procent.

Har svarat ja på frågan” Är du medlem i något politiskt parti?”.

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB), Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån (SCB)

Nästa rapport: Juni 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som är medlemmar i ett politiskt parti, 16-24 år, 2008-2015. Procent.

Analys

Åren 2014-2015 var 5,6 procent i åldersgruppen 16-24 år medlemmar i ett politiskt parti. Det är inte en statistiskt säkerställd ökning sedan 2008.

Andelen unga tjejer, 16-24 år, som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti har ökat. År 2008-2009 uppgav 2,7 procent av tjejerna att de var partimedlemmar, jämfört med 6,2 procent år 2014-2015. Andelen killar som uppger att de är medlemmar i ett politiskt parti var 5,1 procent år 2014-2015. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd. Förändringen i andelen killar som var medlemmar i politiska partier mellan åren 2008-2009 och 2014-2015 är inte heller statistiskt säkerställd.

Under åren 2014-2015 var det vanligare att unga, 16-24 år, födda i Sverige var partimedlemmar än unga födda i ett annat land: 6,2 respektive 2,3 procent.

Andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år var 6,3 procent bland de med svensk bakgrund och 3,5 procent bland de med utländsk bakgrund åren 2014-2015. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd.
Det finns heller inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar med svensk respektive utländsk bakgrund avseende andelen som var partimedlemmar.

År 2014-2015 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-19 år 4,9 procent och i gruppen 20-24 år 6,4 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

År 2014-2015 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 5,6 procent och i gruppen 25-29 år 3,7 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

År 2014-2015 var andelen partimedlemmar i gruppen 16-24 år 5,6 procent och i gruppen 30-64 år 4,6 procent. Skillnaden är inte statistiskt säkerställd vare sig inom eller mellan dessa grupper - totalt eller uppdelat på kön.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar, det vill säga att 2011 är sammanslagning av 2010 och 2011 års undersökningar och 2013 är sammanslagning av 2012 och 2013 års undersökningar osv.

Nästa indikator