Mer information om indikatorn

Andel unga som valts in till kommunfullmäktige, 18-24 år, 2002-2018. Procent.

Antal valda i val till kommunfullmäktige

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som valts in till kommunfullmäktige, 18-24 år, 2002-2018. Procent.

Analys

Andelen unga 18-24 år bland de valda i kommunfullmäktigvalet 2018 var 2,7 procent. Det är en minskning med drygt en procentenhet jämfört med 2014 då det var 3,9 procent.

Det var något fler killar än tjejer som valts in i kommunfullmäktige 2018. Det var 1,6 respektive 1,1 procent.

Andelen unga 18-24 år som valdes in i kommunfullmäktige var större bland unga inrikes födda än unga födda utrikes, 2,4 respektive 0,3 procent.

Det var knappt någon skillnad mellan unga inrikes födda och för utrikes födda var det ingen skillnad mellan tjejer och killar.

Andelen unga 18-24 år som valdes i kommunfullmäktige var större bland unga med svensk bakgrund än unga med utländsk bakgrund. Det var 2,1 respektive 0,6 procent.

Det var knappt någon skillnad bland unga med svensk bakgrund och ingen skillnad bland unga med utländsk bakgrund bland killar och tjejer.

Det var något fler unga 25-29 år som valdes in i kommunfullmäktigevalet 2018 än unga 18-24 år.

Inom båda åldersgrupperna var det något fler killar än tjejer som blev valda.

Andelen som valdes in i kommunfullmäktige 2018 var betydligt större för gruppen 30-64 år än för 18-24 åringar. 69,8 respektive 2,7 procent.

Det var en större andel killar respektive män än tjejer respektive kvinnor som blev valda.

Fotnot:

Uppgifterna avser valtillfället. Uppgift om ålder avser ålder vid årets slut. Uppgifter om utländsk eller svensk bakgrund, inrikes eller utrikes födelseland har hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen.

Nästa indikator