Mer information om indikatorn

Andel som valts in vid landstingsfullmäktigval, 18-24 år, 2002-2018. Procent

Valda i val till landstingsfullmäktige 2002-2018

Källa: SCB, Valstatistik

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel som valts in vid landstingsfullmäktigval, 18-24 år, 2002-2018. Procent

Analys

Andelen unga 18-24 år som valts in i landstingsfullmäktige 2018 var 2,4 procent. Andelen minskade jämfört med 2014.

Andelen var dubbelt stor bland killar än bland tjejer, 1,6 respektive 0,8 procent. Det har varit en större andel valda bland killar än bland tjejer de senaste årens landstingsfullmäktigeval.

På grund av för litet underlag finns ingen tillgänglig statistik på unga 18-24 år valda vid landstingsfullmäktigeval 2018 uppdelat på inrikes och utrikes födda.

Andelen som valts in vid landstingsfullmäktigeval 2018 var större bland unga 18-24 år med svensk än med utländsk utländsk bakgrund. Andelen var 2 respektive 0,4 procent.

Bland utrikes födda var andelen för killar och tjejer lika stor. Bland unga med svensk bakgrund var andelen större bland killar än bland tjejer.

Det var en större andel unga 25-29 år än unga 18-24 år valda i 2018 års landstingsfullmäktigval. Det var 4,8 respektive 2,4 procent.

Inom båda grupperna var andelen valda killar något större än andelen valda tjejer.

Det var betydligt fler äldre 30-64 år än unga 18-24 år som blev valda vid 2018 års landstingsfullmäktigeval, 74,8 respektive 2,4 procent.

Inom båda grupperna var andelen valda killar något större än andelen valda tjejer.

Fotnot:

Uppgifterna avser valtillfället. Uppgift om ålder avser ålder vid årets slut. Uppgifter om utländsk eller svensk bakgrund, inrikes eller utrikes födelseland har hämtats från SCB:s register över totalbefolkningen.

På grund av för litet underlag finns ingen tillgänglig statistik för grupperna inrikes och utrikes födda 2018.

Nästa indikator