Mer information om indikatorn

Andel unga som varje månad besöker bibliotek, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: MUCF

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som varje månad besöker bibliotek, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–25 år som besöker bibliotek varje månad ökade från 22 procent 2007 till 28 procent 2018.

Under perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland tjejer än bland killar som besöker bibliotek varje månad. År 2018 var det 30 procent bland tjejer och 25 procent bland killar.

Under perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland utrikes födda än bland inrikes födda som besöker bibliotek varje månad i åldergruppen 16–25 år, 57 respektive 22 procent.

För inrikes födda var andelen större bland tjejer än bland killar mellan 2007 och 2015, men 2018 var skillnaden inte statistiskt säkerhetsställd.

För utrikes födda var det 2015 en större andel bland tjejer än bland killar, men under övriga år var skillnaden inte statistiskt säkerhetsställd.

Under hela perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland unga med utländsk än med svensk bakgrund som besöker bibliotek varje månad i åldersgruppen 16–25 år, 48 respektive 22 procent.

Inom gruppen med svensk bakgrund var andelen större bland tjejer än bland killar mellan 2007 och 2015. 2018 är skillnaden mellan könen inte statistisk säkerhetsställd.

I gruppen med utländsk bakgrund var det 2015 en större andel tjejer än killar som besöker bibliotek varje månad, men under övriga år var skillnaden inte statistiskt säkerhetsställd.

Under 2018 besökte en större andel i åldergruppen 16–19 år bibliotek varje månad jämfört med åldersgruppen 20–25 år. Under tidigare år fanns det inte några statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan åldersgrupperna.

Under perioden 2007 till 2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som besökte bibliotek i åldersgruppen 20–25 år, år 2018 var skillnaden inte statistiskt säkerhetsställd.

I åldersgruppen 16–19 fanns motsvarande skillnad 2007 och 2009, men skillnaderna var inte statistiskt säkerhetsställda 2012, 2015 och 2018.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i svarsalternativet har ändrats något. År 2007 och 2009 står det “Besöker bibliotek (inte på skoltid)”. År 2012 och 2015 står det “Besöker bibliotek”. Frågan är dock identisk alla år, och där anges att det är aktiviteter på fritiden som avses.

Nästa indikator