Mer information om indikatorn

Andel unga som idrottar varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”. I svarsalternativen kan man ange hur ofta man idrottar i en förening/klubb, eller utanför en förening/klubb. Här har vi lagt ihop de som idrottar varje vecka, oavsett i vilken regi.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som idrottar varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som idrottar varje vecka var 72 procent år 2018, vilket är lägre jämfört med 2012 då andelen var 77 procent. Det finns däremot inte någon statistiskt säkerställd skillnad jämfört med övriga år i tidsserien.

År 2018 var andelen som idrottar större bland tjejer än bland killar, 76 respektive 70 procent. Tidigare år fanns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan tjejer och killar.

År 2018 fanns ingen skillnad mellan unga som är inrikes eller utrikes födda med avseende på andelen som idrottar varje vecka. Under åren 2007, 2009 och 2015 var andelen större bland inrikes födda.

År 2018 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar för någon av grupperna.

År 2018 fanns inga statistiskt säkerhetsställda skillnader mellan ungdomar med svensk eller utländsk bakgrund i åldersgruppen 16-25 år. Under åren 2007- till 2012 var andelen som idrottade större bland unga med svensk bakgrund än bland unga med utländsk bakgrund.

År 2018 var det en större andel killar än tjejer med utländsk bakgrund som idrottade varje vecka. Däremot fanns det inga statistiskt säkerställda skillnader mellan tjejer och killar med svensk bakgrund.

År 2018 fanns inga statistiskt säkerställda skillnader i andelen som idrottar mellan unga i åldersgruppen 16-19 år och i åldersgruppen 20-25 år. Åren 2007, 2009 och 2015 var det en större andel som idrottade i den yngre åldersgruppen.

Inom den ynge åldersgruppen var det en större andel killar som idrottade varje vecka jämfört med tjejer år 2018. I den äldre åldersgruppen fanns inga skillnader mellan könen.

Nästa indikator