Mer information om indikatorn

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Svarat “Läser böcker (även läsplatta)” minst en gång i veckan på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som läser böcker varje vecka minskade från 59 procent 2007 till 31 procent 2018.

Under perioden 2007 till 2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker varje vecka. År 2018 var denna skillnad inte längre statistiskt säkerställd.

År 2018 var det en större andel unga utrikesfödda i åldern 16-25 som läser böcker, andelen var 49 procent jämfört med 28 procent bland inrikes födda unga.

Bland inrikes födda unga var det fram till 2015 en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker, men 2018 är denna skillnad inte längre statistiskt säkerställd.

Samma tendens fanns bland utrikes födda unga, men skillnaden var endast statistiskt säkerställd år 2009 och 2015.

År 2018 var det en större andel av unga i åldern 16-25 med utländsk bakgrund som läser böcker varje vecka jämfört med unga med svensk bakgrund, 43 respektive 28 procent. Liknande skillnad fanns även 2012 och 2015, men inte tidigare år.

Bland unga med svensk bakgrund var det under åren 2007 till 2015 en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker, men 2018 var denna skillnad inte längre statistiskt säkerställd.

Samma tendens med en större andel tjejer som läser finns bland unga med utländsk bakgrund, men skillnaden är bara statistiskt säkerhetsställd år 2009 och 2015.

Under perioden 2007 till 2012 var det en större andel i åldersgruppen 20-25 år som läser böcker i jämförelse med åldersgruppen 16-19 år. Skillnaden är däremot inte statistiskt säkerställd 2015 och 2018.

Under hela perioden var det inom båda åldersgrupperna en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker fram till 2015. 2018 finns det däremot inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i frågan har ändrats något. År 2007 och 2009 står det “Läser”. År 2012, 2015 och 2018 står det “Läser böcker (även läsplatta)”.

Nästa indikator