Mer information om indikatorn

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som läser böcker varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 år som läser böcker varje vecka minskade från 59 procent 2007 till 35 procent 2015.

Under perioden 2007-2015 var det en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker varje vecka, i åldersgruppen 16-25 år. År 2015 var andelen 40 procent bland tjejer och 30 procent bland killar.

År 2015 fanns ingen statistiskt signifikant skillnad mellan inrikes och utrikes födda unga i åldersgruppen 16-25 i andel som läser böcker. År 2012 var det dock en större andel bland utrikes än bland inrikes födda som läser böcker i denna åldersgrupp. För inrikes födda var det under hela perioden en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker. Samma tendens fanns bland utrikes födda, åren 2009-2015 men skillnaden var inte statistiskt signifikant 2012.

År 2015 var det en större andel av unga i åldern 16-25 med utländsk bakgrund som läser böcker varje vecka, jämfört med unga med svensk bakgrund, 41 respektive 34 procent. Tidigare år fanns ingen statistiskt signifikant skillnad. Bland unga med svensk bakgrund var det under hela perioden en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker. Samma tendens fanns bland unga med utländsk bakgrund, men skillnaden var bara statistiskt signifikant 2009 och 2015.

Under perioden 2007-2015 var det en större andel i åldersgruppen 20-25 år som läser böcker, i jämförelse med åldersgruppen 16-19 år. Skillnaden var statistiskt signifikant 2007-2012, men inte 2015 då skillnaden var något mindre än tidigare. Under hela perioden var det inom båda åldersgrupperna en större andel bland tjejer än bland killar som läser böcker.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i frågan har ändrats något. År 2007 och 2009 står det “Läser”. År 2012 och 2015 står det “Läser böcker (även läsplatta)”.

Nästa indikator