Mer information om indikatorn

Andel unga som skriver varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Svarat “Skriver (t.ex. text, poesi, dagbok, bloggar)” minst en gång i veckan på frågan “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som skriver varje vecka, 16–25 år, 2007-2018. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 som skriver varje vecka minskade från 22 procent 2015 till 17 procent 2018.

Under perioden 2007 till 2018 var det en större andel bland tjejer än bland killar som skriver varje vecka. År 2018 var andelen 20 procent bland tjejer och 13 procent bland killar.

År 2007, 2009 och 2018 var det en större andel bland inrikes födda än bland utrikes födda som skriver varje vecka i åldersgruppen 16-25 år. Åren 2012 och 2015 var skillnaden inte statistiskt säkerställd.

Bland inrikes födda var det under hela perioden en betydligt större andel tjejer än killar som skriver varje vecka. Bland utrikes födda fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen 2018.

Åren 2009-2015 kunde skillnader inte analyseras på grund av för få individer i grupperna.

År 2007, 2009 och 2018 var det en större andel bland unga med utländsk bakgrund som skriver varje vecka, jämfört med unga med svensk bakgrund i åldersgruppen 16-25 år. Skillnaden var inte statistiskt säkerställd 2012 och 2015.

Bland unga med svensk bakgrund var det under hela perioden en betydligt större andel bland tjejer än bland killar som skriver varje vecka. Inom gruppen med utländsk bakgrund fanns samma skillnad endast år 2015, men inte 2007 eller 2018.

Åren 2009 och 2012 kunde skillnader mellan könen bland unga med utländsk bakgrund inte analyseras på grund av för få individer.

År 2018 fanns inga skillnader i andelen som skriver varje vecka mellan unga i olika åldersgrupper. År 2007 och 2012 var det en större andel av åldersgruppen 16-19 år som skriver varje vecka i jämförelse med åldersgruppen 20-25 år.

År 2018 var det en större andel tjejer än killar som skriver bland unga i åldern 16-19 år.

Bland unga i den äldre åldersgruppen 20-15 år fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen 2018.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i frågan har ändrats något. År 2007 står det “Skriver”, men år 2009 står det “Skriver dikter/dagbok”. Denna snävare definition bidrar troligen till minskningen mellan dessa år. År 2012, 2015 och 2018 står det “Skriver (t.ex. text, poesi, dagbok, bloggar)”. OBS när det är för få individer för att analysera skillnader visas inga värden. Det gäller till exempel skillnader mellan utrikes födda tjejer och killar åren 2009-2015.

Nästa indikator