Mer information om indikatorn

Andel unga som skriver varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Frågan i enkäten lyder “Hur ofta gör du följande saker på din fritid?”.

Källa: Ungdomsenkäten. Enkäten genomförs av MUCF vart tredje år, och riktar sig till unga i åldern 16-25 år.

Uppgiftslämnare: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Nästa rapport: 2018

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som skriver varje vecka, 16–25 år, 2007-2015. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16-25 som skriver varje vecka minskade från 46 procent 2007 till 17 procent 2015.

Under perioden 2007-2015 var det en betydligt större andel bland tjejer än bland killar som skriver varje vecka, i åldersgruppen 16-25. År 2015 var andelen 22 procent bland tjejer och 11 procent bland killar.

År 2007 och 2009 var det en större andel bland inrikes födda än bland utrikes födda som skriver varje vecka i åldersgruppen 16-25 år. Åren 2012-2015 var skillnaden inte statistiskt signifikant. Bland inrikes och födda var det under hela perioden en betydligt större andel tjejer än killar som skriver varje vecka. För utrikes födda kunde skillnaden inte analyseras 2009-2015 på grund av för få individer i grupperna. År 2007 fanns ingen statistisk signifikant skillnad mellan utrikes födda tjejer och killar.

År 2007 och 2009 var det en större andel av unga med utländsk bakgrund som skriver varje vecka, jämfört med unga med svensk bakgrund, i åldersgruppen 16-25 år. Skillnaden var inte statistiskt signifikant 2012 och 2015. Inom gruppen med svensk bakgrund var det under hela perioden en betydligt större andel bland tjejer än bland killar som skriver varje vecka. Inom gruppen med utländsk bakgrund fanns motsvarande samband år 2015, men inte 2007. Åren 2009 och 2012 kunde skillnaden inte analyseras på grund av för få individer.

År 2007 och 2012 var det en större andel av åldersgruppen 16-19 år som skriver varje vecka, i jämförelse med åldersgruppen 20-25 år. Åren 2007-2012 var det en betydligt större andel bland tjejer än bland killar som skriver inom båda åldersgrupperna. År 2015 kan skillnader mellan tjejer och killar inte analyseras på grund av att antalet individer i grupperna är för få.

Fotnot:

Den exakta ordalydelsen i frågan har ändrats något. År 2007 står det “Skriver”, men år 2009 står det “Skriver dikter/dagbok”. Denna snävare definition bidrar troligen till minskningen mellan dessa år. År 2012 och 2015 står det “Skriver (t.ex. text, poesi, dagbok, bloggar)”. OBS när det är för få individer för att analysera skillnader visas inga värden. Det gäller till exempel skillnader mellan utrikes födda tjejer och killar åren 2009-2015.

Nästa indikator