Mer information om indikatorn

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2017/18. Procent.

Sedan våren 2011 presenteras behöriga till gymnasiet som att vara behörig till yrkesprogram. Det innebär att ha godkänt betyg A-E i minst 8 ämnen varav tre av dem är matematik, engelska och svenska alternativt svenska som andraspråk. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är även behöriga till högskoleförberedande program, som kräver godkänt betyg i minst 12 ämnen.

Källa: Skolverkets officiella statistik

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Våren 2020

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2017/18. Procent.

Analys

Andelen behöriga till yrkesprogram minskade under perioden 2012 till 2018 från 88 procent våren 2012 till 84 procent våren 2018.

Under perioden 2012 till 2018 var en större andel behöriga till gymnasiet bland tjejer än bland killar. Skillnaden ökade mellan åren 2015 och 2016, men har sedan åter minskat något till 2018.

Våren 2018 var andelen behöriga 87 procent bland tjejer och 82 procent bland killar.

Under perioden 2012 till 2018 var det en betydligt större andel bland inrikes födda elever än elever födda utrikes som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden mellan grupperna har ökat sedan våren 2014.

Våren 2018 var andelen behöriga 90 procent bland inrikes födda elever och 55 procent bland utrikes födda elever.

Bland inrikes födda elever har skillnaden mellan tjejer och killar varit liten. Bland utrikes födda elever har andelen behöriga varit betydligt högre bland tjejer än bland killar sedan våren 2015.

Under perioden 2012 till 2018 var det en betydligt större andel bland elever med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden mellan grupperna har ökat sedan våren 2015. Våren 2018 var andelen 91 procent bland unga med svensk bakgrund, respektive 66 procent bland unga med utländsk bakgrund.

Bland elever med svensk bakgrund är skillnaden i andel med behörighet mellan tjejer och killar liten. Bland elever med utländsk bakgrund har andelen behöriga varit betydligt större bland tjejer än bland killar sedan våren 2015.

Fotnot:

Under läsåret 2015/16 invandrade många barn. De som har kommit sent inpå betygsättningen har haft svårt att hinna uppnå godkända slutbetyg. De nyanlända eleverna utgör 4 procent av den totala populationen 2017 jämfört med 5 procent 2016 och 1 procent eller mindre tidigare år.

Sedan våren 2015 ingår elever som saknar uppgift om personnummer i kategorin utländsk bakgrund och utrikes födda. Tidigare ingick dessa i svensk bakgrund och inrikes födda.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator