Mer information om indikatorn

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2016/17. Procent.

Sedan våren 2011 presenteras Behöriga till gymnasiet som att vara behörig till yrkesprogram. Det innebär att ha godkänt betyg A-E i minst 8 ämnen varav tre av dem är matematik, engelska och svenska alternativt svenska som andraspråk. De flesta elever som är behöriga till yrkesprogram är även behöriga till högskoleförberedande program, som kräver godkänt betyg i minst 12 ämnen.

Källa: Skolverkets officiella statistik

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: Våren 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel elever som avslutat grundskolans årskurs 9 som var behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan, läsåren 2011/12 - 2016/17. Procent.

Analys

Andelen behöriga till gymnasiet minskade från 88 procent våren 2012 till 83 procent våren 2017.

Under perioden 2012-2017 var det en större andel tjejer än killar som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden ökade under perioden 2015-2017, eftersom andelen behöriga bland killar minskade mer än bland tjejer.

År 2017 var andelen behöriga 86 procent bland tjejer och 79 procent bland killar.

Under perioden 2012-2017 var det en betydligt större andel inrikes födda än utrikes födda som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden ökade mellan 2014 och 2017.

År 2017 var andelen behöriga 90 procent bland inrikes födda elever och 49 procent bland utrikes födda.

Bland inrikes födda elever var skillnaden mellan könen inte så stor. Bland utrikes födda elever andelen behöriga större bland tjejer än bland killar och ökade sedan 2015.

Under perioden 2012-2017 var det en betydligt större andel elever med svensk än med utländsk bakgrund som var behöriga till gymnasiet. Skillnaden ökade mellan 2014 och 2017.

År 2017 var andelen 91 procent bland elever med svensk bakgrund och 61 procent bland elever med utländsk bakgrund.

Bland elever med svensk bakgrund var skillnaden mellan könen liten. Bland elever med utländsk bakgrund andelen behöriga större bland tjejer än bland killar och skillnaden ökade sedan 2015.

Fotnot:

Under läsåret 2015/16 har det invandrat många barn som börjat i årskurs 9. De elever som har kommit sent inpå betygsättningen har haft svårt att hinna uppnå godkända slutbetyg och utgör 4 procent av den totala populationen 2017, 5 procent 2016 och 1 procent eller mindre tidigare år. Samma bestämmelser om betygssättning gäller för alla elever.

Sedan våren 2015 ingår elever som saknar uppgift om personnummer som utländsk bakgrund/utrikes födda. Tidigare var dessa inkluderade som svensk bakgrund/född i Sverige. Av de nyanlända eleverna är en större andel killar. Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator