Mer information om indikatorn

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12-2018/19. Procent.

Andel avgångselever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola

Källa: Skolverkets register över elever som avslutat gymnasieskolan vårterminen varje år.

Uppgiftslämnare: Skolverket

Nästa rapport: våren 2021

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel av avgångseleverna från gymnasieskolan som gick ut med grundläggande behörighet till högskolestudier läsåren 2011/12-2018/19. Procent.

Analys

Andelen avgångselever med grundläggande behörighet till högskola/universitet ökade från 70 procent år 2014 till 73 procent år 2019.

Under hela perioden 2012 till 2019 var det en större andel behöriga bland tjejer än bland killar. Skillnaden ökade med införandet av den nya läroplanen 2014. År 2019 var andelen behöriga 81 procent bland tjejer och 66 procent bland killar.

Under perioden 2012 till 2019 var det en större andel inrikes än utrikes födda elever som var behöriga till högskola/universitet. År 2019 var andelen behöriga 75 procent bland inrikes födda och 65 bland utrikes födda.

Under hela perioden var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, både för inrikes och utrikes födda elever.

Under perioden 2012 till 2019 var det en något större andel elever med svensk än med utländsk bakgrund som var behöriga till högskola/universitet. År 2019 var andelen 75 procent bland elever med svensk bakgrund och 70 procent bland elever med utländsk bakgrund.

Under hela perioden var andelen behöriga större bland tjejer än bland killar, både för elever med svensk och med utländsk bakgrund.

Fotnot:

År 2014 var första året med en ny läroplan, Gy 2011. I den är reglerna ändrade för vilka kurser som ger grundläggande behörighet. Om man jämför avgångskullarna från och med 2013/14 med tidigare avgångskullar är det viktigt att veta att man jämför grupper som gått med olika läroplaner.

År 2019 innebär läsåret 2018/19 och så vidare.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator