Mer information om indikatorn

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2017 Procent.

Andel unga, 16–24 år, som har fått studiemedel utbetalt från CSN för eftergymnasiala studier utomlands under läsåret i förhållande till det totala antalet unga studerande som fått studiemedel för eftergymnasiala studier.

Källa: CSN:s officiella statistik

Uppgiftslämnare: Centrala studiestödsnämnden

Nästa rapport: nov 2019

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som har fått studiemedel för eftergymnasiala studier utomlands, 16–24 år, 2011-2017 Procent.

Analys

Andelen unga 16–24 år som studerade utomlands med studiemedel minskade från 10 procent läsåret 2011/12 till 9 procent läsåret 2016/17.

Under läsåret 2016/17 var andelen som studerade utomlands ungefär lika stor bland tjejer och bland killar, 9 respektive knappt 9 procent. Skillnaderna var större innan 2014/15.

Bland både tjejer och killar har andelen som studerar utomlands minskat sedan läsåret 2014/15.

Läsåret 2016/17 var andelen unga som studerar utomlands något större i åldersgruppen 20-24 år jämfört med åldersgruppen 16-19 år, 9 respektive knappt 8 procent.

Läsåret 2016/17 var det en större andel tjejer än killar i åldersgruppen 16–19 år som studerade utomlands, knappt 9 respektive 6 procent. I åldersgruppen 20–24 år var skillnaden mellan tjejer och killar mycket liten och andelen var knappt 9 procent.

Läsåret 2016/17 var andelen unga som studerar utomlands något lägre i åldersgruppen 25-29 år jämfört med åldersgruppen 16-24 år, 8 respektive 9 procent.

Skillnaden mellan tjejer och killar var mycket liten läsåret 2016/17 i båda åldersgrupperna.

Fotnot:

Avser personer som fått studiemedel utbetalt från CSN för studier under ett helt eller en del av det läsår som redovisas.

Observera att år 2011 innebär läsåret 2011/12, år 2012 innebär läsåret 2012/2013 och så vidare.
Siffrorna i texten har avrundats till heltal.

Nästa indikator