Mer information om indikatorn

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2018. Procent.

Andel studerande av befolkningen, 19–29 år, på grund- och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor. Inresande studenter är exkluderade.

Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen och Universitets- och högskoleregistret

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Apr-20

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2018. Procent.

Analys

Andelen studerande vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år var 21 procent på hösten 2018 och är i stort sett oförändrad sedan hösten 2011.

Hösten 2018 var andelen som studerade 25 procent bland tjejer och 17 procent bland killar. Andelen som studerar var större bland tjejer än killar under hela perioden 2011 till 2018.

Under perioden 2011 till 2018 var det en betydligt större andel som studerade vid universitet och högskola bland inrikes födda än bland utrikes födda i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2018 studerade 24 procent bland inrikes födda respektive 11 procent bland utrikes födda.

Bland unga utrikes födda var andelen studerande 14 procent bland tjejer och 8 procent bland killar hösten 2018.

Bland unga inrikes födda var andelen studerande 28 procent bland tjejer och 19 procent bland killar.

Under perioden 2011 till 2018 var det en betydligt större andel bland unga med svensk bakgrund än med utländsk bakgrund som studerade vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2018 var andelen 23 procent bland unga med svensk bakgrund och 16 procent bland unga med utländsk bakgrund.

Bland unga med utländsk bakgrund var andelen studerande 21 procent bland tjejer och 12 procent bland killar hösten 2018.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen studerande 27 procent bland tjejer och 19 procent bland killar.

Hösten 2018 var andelen som studerade vid universitet eller högskola mindre i åldersgruppen 19-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 15 respektive 24 procent.

Inom båda åldersgrupperna var det en större andel tjejer än killar som studerade.

Hösten 2018 var andelen som studerade vid högskola eller universitet större i åldersgruppen 19-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 21 respektive 11 procent.

Inom båda åldersgrupperna var det en större andel unga kvinnor än unga män som studerade.

Fotnot:

Avser studerande på grundnivå och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor höstterminerna 2011 till 2018. Avser andel av befolkningen, inresande studenter är exkluderade.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator