Mer information om indikatorn

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2017. Procent.

Andel studerande av befolkningen, 19–29 år, på grund- och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor. Inresande studenter är exkluderade.

Källa: SCB, Registret över totalbefolkningen och Universitets- och högskoleregistret

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Apr-19

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel studerande på svenska universitet och högskolor, 19–24 år, 2011-2017. Procent.

Analys

Andelen studerande vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år var 21 procent på hösten 2017 och är i stort sett oförändrad sedan hösten 2011.

Under hela perioden 2011-2017 var det en större andel tjejer än killar som studerade. Hösten 2017 var andelen 25 procent bland tjejer och 17 procent bland killar.

Under hela perioden 2011-2017 var det en betydligt större andel bland inrikes än bland utrikes födda som studerade vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2017 var det 23 procent bland inrikes och 10 procent bland utrikes födda.

Bland inrikes och utrikes födda var det under hela perioden en större andel tjejer än killar som studerade.

Under hela perioden 2011-2017 var det en större andel bland unga med svensk än med utländsk bakgrund som studerade vid universitet/högskola i åldersgruppen 19-24 år. Hösten 2017 var det 23 procent bland unga med svensk och 16 procent bland unga med utländsk bakgrund.

Under hela perioden var andelen som studerade större bland tjejer än bland killar både för unga med svensk och med utländsk bakgrund.
Inom gruppen med utländsk bakgrund var hösten 2017 andelen studerande 20 procent bland tjejer och 13 procent bland killar.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen studerande 27 procent bland tjejer och 20 procent bland killar.

Hösten 2017 var andelen som studerade vid universitet/högskola mindre i åldersgruppen 19-20 år än i åldersgruppen 21-24 år, 15 respektive 23 procent.

Inom båda åldersgrupperna var det en större andel tjejer än killar som studerade.

Hösten 2017 var andelen som studerade vid högskola/universitet större i åldersgruppen 19-24 år än i åldersgruppen 25-29 år, 21 respektive 11 procent.

Inom båda åldersgrupperna var det en större andel unga kvinnor än unga män som studerade.

Fotnot:

Avser studerande på grundnivå och avancerad nivå vid svenska universitet och högskolor höstterminerna 2011 till 2017. Avser andel av befolkningen, inresande studenter är exkluderade.

Nästa indikator