Mer information om indikatorn

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2011-2016. Procent.

Andel unga, 16–24 år, som inte studerar och inte har fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning.

Källa: Utbildningsregistret (UREG) och Registret personer i utbildning (RPU)

Uppgiftslämnare: SCB

Nästa rapport: Jan-19

Jämförbar statistik från EU: EUROSTAT

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som inte studerar och som saknar gymnasieutbildning, 16–24 år, 2011-2016. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 16–24 år som inte studerade och inte hade fullföljt en utbildning motsvarande minst 2-årig gymnasieutbildning var 7 procent 2016 och är i stort sett oförändrad sedan 2011.

Under hela perioden 2011 till 2016 var det en större andel killar än tjejer som var utan gymnasieutbildning. Bland killar minskade andelen något och var 8 procent 2016. För tjejer var andelen 6 procent under perioden.

Under hela perioden 2011 till 2016 var det i åldersgruppen 16–24 år en större andel bland utrikes än bland inrikes födda som var utan gymnasieutbildning. År 2016 var det 12 procent bland utrikes och 6 procent bland inrikes födda.

Bland inrikes och utrikes födda var det under hela perioden en större andel bland killar än bland tjejer som var utan gymnasieutbildning.

Under hela perioden 2011 till 2016 var det i åldersgruppen 16–24 år en större andel bland unga med utländsk än med svensk bakgrund som var utan gymnasieutbildning. År 2016 var det 10 procent bland unga med utländsk bakgrund och 6 procent bland unga med svensk bakgrund.

Under hela perioden var andelen utan gymnasieutbildning större bland killar än bland tjejer både för unga med svensk och med utländsk bakgrund.

Inom gruppen med utländsk bakgrund var år 2016 andelen utan gymnasieutbildning 12 procent bland killar och 9 procent bland tjejer.

Bland unga med svensk bakgrund var andelen utan gymnasieutbildning 7 procent bland killar och 5 procent bland tjejer.

Under hela perioden var andelen utan gymnasieutbildning betydligt större i åldersgruppen 20–24 år än i åldersgruppen 16–19 år. År 2016 var andelen 4 procent i åldern 16–19 år och 9 procent i åldern 20–24 år.

Under hela perioden var andelen utan gymnasieutbildning i åldersgruppen 20–24 år större bland killar än bland tjejer. År 2016 var andelen 11 procent bland killar och 8 procent bland tjejer.

Däremot var det under perioden ingen skillnad mellan tjejer och killar i åldersgruppen 16–19 år.

Fotnot:

Gruppen unga som inte uppnått 2-årig gymnasial utbildningsnivå och inte var i studier under höstterminen utgörs endast av dem som vi har en uppgift om högsta utbildning i Utbildningsregistret. Personerna har utbildningsnivå 100-317, enligt Svensk Utbildningsnomenklatur, i Utbildningsregistret. Högsta utbildning i Utbildningsregistret klassificeras enligt SUN, http://scb.se/sun/.

Siffrorna i texterna är avrundande till heltal.

Nästa indikator