Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20–24 år, 2008–2019. Procent.

Andelen personer som svarat att de äger sin bostad på frågan “Äger eller hyr du/ni huset/bostaden eller är det en bostadsrätt”?

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: April 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i äganderätt, 20–24 år, 2008–2019. Procent.

Analys

6 procent bland unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån bodde i äganderätt år 2018/19. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad över tid.

Andelen är lika stor bland både tjejer och killar i åldern 20–24 år. Bland båda könen bodde 6 procent av de som flyttat hemifrån i en äganderätt 2018/19.

Andelen har inte förändrats över tid för något av könen.

Andelen unga som flyttat hemifrån och som bodde i äganderätt år 2018/19 var större i åldersgruppen 25–29 år än i åldersgruppen 20–24 år, 14 respektive 6 procent.

Det finns inte någon skillnad mellan andelen tjejer och killar som bor i äganderätt i någon av åldersgrupperna 25–29 år eller 20–24 år under åren 2018/19.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar och redovisas som 2018/19. ULF/SILC är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator