Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i bostadsrätt, 20–29 år, 2008–2019. Procent.

Andelen personer som svarat att de bor i en bostadsrätt på frågan “Äger eller hyr du/ni huset/bostaden eller är det en bostadsrätt”?

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: April 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i bostadsrätt, 20–29 år, 2008–2019. Procent.

Analys

Andelen unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån och bor i bostadsrätt var 13 procent år 2018/19. Andelen var 19 procent år 2008/09, men skillnaden över tid är inte statistiskt säkerställd.

Andelen som flyttat hemifrån och bodde i bostadsrätt var 14 procent bland tjejer och 11 procent bland killar år 2018/19. Skillnaden mellan könen är inte statistiskt säkerställd.

Varken bland killar eller tjejer är förändringar över tid statistiskt säkerställda.

År 2018/19 bodde en större andel i åldersgruppen 25–29 år i bostadsrätt i än i åldersgruppen 20–24 år, 22 respektive 13 procent.

År 2018/19 fanns inga statistisk säkerhetsställda skillnader mellan könen i någon av åldersgrupperna 20–24 år och 25–29 år.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar och redovisas som 2018/19. ULF/SILC är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator