Mer information om indikatorn

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i hyresrätt, 20–24 år, 2008–2019. Procent.

Andelen personer som svarat att de hyr sin bostad på frågan “Äger eller hyr du/ni huset/bostaden eller är det en bostadsrätt”?

Källa: Statistiska centralbyrån, Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC).

Uppgiftslämnare: Statistiska centralbyrån

Nästa rapport: April 2022

Scrolla i sidled för att se hela diagrammet

Andel unga som flyttat hemifrån och som bor i hyresrätt, 20–24 år, 2008–2019. Procent.

Analys

År 2018/19 bodde 81 procent av unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån i hyresrätt. Andelen har legat på i stort sett samma nivå sedan 2008/09. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad över tid.

År 2018/19 var andelen i som bodde i hyresrätt 81 procent bland både tjejer och killar. Det finns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan könen under hela tidsperioden.

År 2018/19 bodde en större andel bland unga i åldern 20–24 år som flyttat hemifrån i hyresrätt jämfört med åldersgruppen 25–29 år, 81 respektive 63 procent.

År 2018/19 fanns det ingen skillnad mellan andelen tjejer och killar i åldersgruppen 25–29 år som bodde i hyresrätt. I åldersgruppen 20–24 år var andelen som bodde i hyresrätt lika stor för båda könen samma år.

Fotnot:

Varje redovisat år består av en sammanslagning av data från två undersökningar. Det betyder att 2013 är en sammanslagning av 2012 och 2013 års underökningar. 2019 är en sammanslagning av 2018 och 2019 års undersökningar och redovisas som 2018/19. ULF/SILC är en urvalsundersökning och har en viss beräkningsbar osäkerhet. De redovisade procenttalen är skattningar och hänsyn måste tas till felmarginalen i dessa då slutsatser dras.

Siffrorna i texten är avrundade till heltal.

Nästa indikator